1.2 Internacjonalizacja MŚP (PO PW), rok 2018 – pula 100 mln złotych na rozwój eksportu w Polsce Wschodniej

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs nr 4 (1/2018) na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP.

W ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP (PO PW) w roku 2018 możliwością objęcia dofinansowaniem podlegają projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy.

Zasady ubiegania się o dofinansowanie w przedmiotowym działaniu ponownie uległy zmianom w stosunku do tych, które obowiązywały w roku 2017.

Najważniejsze informacje:

I. Konkurs podzielony został na 2 rundy aplikacyjne – terminy jak poniżej:

  1. dla rundy I – od 27 lutego 2018 r. do 29 marca 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00);
  2. dla rundy II – od 30 lipca 2018 r. do 4 września 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

II. Beneficjenci:

  • wyłącznie MŚP, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, dokonanym nie później niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

III. Koszty kwalifikowane projektu:

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach działania 1.2 POPW, których katalog wskazano w § 5 ust. 3 Regulaminu konkursu, zalicza się koszty w zakresie opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją obejmujące:

1) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

2) koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;

3) koszty innych usług, świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych i związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;

4) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, o łącznej wartości nie przekraczającej 49% kosztów kwalifikowalnych projektu;

5) koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

IV. Budżet konkursu:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 100 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

1) 800 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii)

lub 2) 550 000,00 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii),

w tym:

  • maksymalnie 30 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
  • maksymalnie 100 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z zakupem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

V. Intensywność wsparcia:

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

VI. Rodzaj i forma udzielanej pomocy:

Dofinansowanie w ramach działania 1.2 POPW stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Forma pomocy Pomoc finansowa w ramach działania 1.2 jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie