Dotacje Unijne 2014-2020

Dotacje Unijne 2014-2020, czyli nowa perspektywa finansowa

Dotacje Unijne 2014-2020 to środki z Funduszy Europejskich przewidziane w ramach nowej perspektywy finansowej, która nastąpi bezpośrednio po okresie dotacyjnym: 2007-2013. Aktualnie trwają prace nad jej ostatecznym kształtem oraz wdrożeniem.

Warto podkreślić, iż dotacje unijne 2014-2020 będą najprawdopodobniej już ostatnią szansą na otrzymanie znaczącego wsparcia na rozwój dla polskich przedsiębiorstw. Należy także zwrócić uwagę, iż nowa perspektywa finansowa bazować będzie na nieco innych formach wsparcia. W poprzednim okresie dotacyjnym, w latach 2007-2013, głównym instrumentem wsparcia były bezzwrotne dotacje. Fundusze Europejskie 2014-2020 przewidują – oprócz dotacji bezzwrotnych – także inne instrumenty finansowe (np. preferencyjnie oprocentowane pożyczki).

W tym kontekście dotacje unijne 2014-2020 zakładają zróżnicowanie finansowania poszczególnych programów, przewidzianych w ramach planowanych osi priorytetowych. Wskazane zróżnicowanie polega m.in. na połączeniu w ramach konkretnych projektów obu form wsparcia – bezzwrotnych dotacji oraz instrumentów finansowych o charakterze zwrotnym, jak również na zastosowaniu wobec niektórych programów wyłącznie jednego z wymienionych instrumentów. Nacisk jednak położony zostanie na instrumenty finansowe o charakterze zwrotnym, natomiast dotacje bezzwrotne będą miały charakter raczej ograniczony, przeznaczony jedynie dla wybranych typów projektów.

Instrumenty o charakterze zwrotnym przewidziane są jako wyłączna forma wsparcia m.in. w ramach II Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.

Dotacje Unijne 2014-2020 przewidują do realizacji 10 celów tematycznych:

I. 8 programów w ramach Polityki Spójności,

  • z czego 7 nadzorowanych będzie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucję Zarządzającą na poziomie centralnym (krajowym),
  • oraz Regionalne Programy Operacyjne, które nadzorowane będą przez Zarządy Województw.

II. 2 programy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Rybackiej, nadzorowane centralnie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szczególne znaczenie odgrywać będzie Polityka Spójności, w ramach której Polska liczyć może (zgodnie z projektem budżetu) na 72,9 mld euro. Wsparcie w tym zakresie przewidziane zostało dla 15 regionów słabiej rozwiniętych oraz dla województwa mazowieckiego, mającego w nowej perspektywie finansowej status regionu przejściowego, lepiej rozwiniętego.