Fundusze 2014-2020

Poznaj informacje na temat nowej perspektywy finansowej Funduszy Europejskich 2021-2027 !

Fundusze Europejskie 2014-2020 – Informacje archiwalne

Perspektywa finansowa 2014-2020 najprawdopodobniej już po raz ostatni w tak znaczący sposób ułatwi rozwój polskim przedsiębiorstwom, mając na uwadze łączną wartość przyznanego Polsce budżetu z Unii Europejskiej.

Polityka spójności na lata 2014-2020 wprowadza kolejne rozwiązania, dla których znacznie większe znaczenie będzie miał terytorialny wymiar realizacji funduszy europejskich, co pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjałów obszarów, które często wykraczają poza daną jednostkę administracyjną i wymagają wspólnego, wielopoziomowego zarządzania.

Fundusze Europejskie

Perspektywa finansowa 2014-2020 przewiduje do realizacji 10 celów tematycznych oraz 8 głównych programów, realizowanych w ramach Polityki Spójności, spośród których 7 nadzorowanych jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jako Instytucję Zarządzającą na poziomie centralnym (krajowym), oraz Regionalne Programy Operacyjne, nadzorowane przez Zarządy Województw.

Ponadto Wspólna Polityka Rolna i Polityka Rybacka przewiduje realizację 2 programów, nadzorowanych centralnie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Polityka Spójności

1.  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR 2014-2020) – Program dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw (Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020) – Program dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego (Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności; Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)

3. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (PO PC 2014-2020) – Program dotyczący rozwoju cyfrowego (Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)

4. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW 2014-2020) – Program dotyczący Polski Wschodniej – program ponadregionalny (Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)

5. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020) – Program dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności oraz dobrego rządzenia (Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny; Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)

6. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (PO PT 2014-2020) – Program pomocy technicznej (Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)

7. Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa – 3 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju): 1. Program INTER REG EUROPA 2014-2020, 2. Program EUROPA ŚRODKOWA 2020, 3. Program REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020

8. Regionalne Programy Operacyjne (Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny; Instytucja Zarządzająca: Zarządy Województw)

Wspólna Polityka Rolna i Wspólna Polityka Rybacka

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) – Program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich (Fundusz: EFRROW; Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi),

2. Europejski Fundusz Morski i Rybacki na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) – Program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich (Fundusz: EFMRR; Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

To także może Cię zainteresować