Beneficjenci PO IR

Beneficjenci PO IR, czyli główni odbiorcy wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, to:

  • przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
  • jednostki naukowe,
  • instytucje otoczenia biznesu, takie jak: parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, fundusze kapitałowe,
  • podmioty zrzeszające w/w odbiorców wsparcia (np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne).

Jako szczególni BeneficjenBeneficjenci PO IRci PO IR postrzegane są tzw. krajowe klastry kluczowe, czyli klastry posiadające największy potencjał rozwojowy w kraju, a także w skali międzynarodowej. Zostaną one wyselekcjonowane w trybie otwartego konkursu, z udziałem uznanych ekspertów w roli oceniających. Klastry kluczowe będą mogły korzystać ze instrumentów dedykowanych ich koordynatorom, a ponadto ich członkowie otrzymają preferencje przy ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach wszystkich instrumentów wsparcia PO IR.