PO IR 2014-2020

PO IR 2014-2020, czyli Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa, w nowej perspektywie finansowej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 będzie realizowany program operacyjny dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw. Jest to Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR).

Założenia Umowy Partnerstwa wskazują, że PO IR będzie programem krajowym i jednofunduszowym, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

W ramach PO IR uwzględnione zostaną działania, które z jednej strony mają zapewnić lepsze dostosowanie podaży B+R do potrzeb rynku, a z drugiej strony służyć będą pobudzaniu popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.

PO IR - Program Operacyjny Inteligentny RozwójŚrodki Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) wspierać będą realizację projektów w obszarze B+R (badania i prace rozwojowe, infrastruktura B+R), przygotowanych przez jednostki naukowe, przedsiębiorstwa lub ich konsorcja. Dofinansowanie skierowane będzie na rzecz wsparcia całego lub wybranych elementów procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez działalność B+R, aż po wdrożenie wyników badań oraz działalność innowacyjną na rynkach międzynarodowych. Oprócz innowacji technologicznych w ramach PO IR wsparciem objęte zostaną innowacje w usługach oraz nowe rozwiązania z zakresu organizacji pracy i zarządzania w przedsiębiorstwie, odpowiadające na potrzeby pracowników, konsumentów, partnerów handlowych w łańcuchu dostaw lub innych interesariuszy. Interwencja PO IR będzie koncentrowała się na obszarach tematycznych o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju i regionów, czyli tzw. inteligentnych specjalizacjach.

Projekty finansowane ze środków PO IR w obszarach określonych jako inteligentne specjalizacje będą preferowane w procesie wyboru projektów do wsparcia. Ponadto, ze względu na znaczenie wyzwań związanych ze zmianami klimatu i zrównoważonym rozwojem, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie przewidywał rozwiązania horyzontalne, preferujące projekty z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych oraz innowacji w obszarze technologii środowiskowych, w tym niskoemisyjnych.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) realizowane będą 2 główne cele tematyczne:

  1. Cel tematyczny 1. (CT1) – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
  2. Cel tematyczny 3. (CT3) – Wzmacnianie konkurencyjności MŚP

Zapoznaj się z działaniami i poddziałaniami realizowanymi w ramach PO IR – poznaj możliwości uzyskania dofinansowania !

Sprawdź harmonogram naborów wniosków w ramach PO IR !

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE BIZNESOWE – BĄDŹ NA BIEŻĄCO !