Cele PO IR

cele PO IRCele PO IR, a także zakres wsparcia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój są odpowiedzią na wybrane wyzwania rozwojowe nakreślone w Założeniach Umowy Partnerstwa. Program koncentruje się na przedsięwzięciach związanych ze zwiększeniem innowacyjności gospodarki, rozwojem sektora nauki, współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki oraz zapewnieniem wysokiej jakości otoczenia biznesu sprzyjającego podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw.

Celem głównym Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R, w szczególności poprzez:

 • wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej,
 • podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych,
 • zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych.

Cel ten zostanie osiągnięty przez koncentrację działań programu na:

 • wzmacnianiu powiązań między nauką i potrzebami rynku oraz przedsiębiorstwami, w tym wzmacnianiu roli inicjatyw klastrowych w celu budowy tych powiązań,
 • rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw,
 • wspieraniu tworzenia inicjatyw gospodarczych (w tym zwłaszcza MŚP oraz spin-out, opartych o implementację innowacji wykorzystujących Kluczowe Technologie Prorozwojowe (Key Enabling Technologies, KET)),
 • podniesieniu jakości prac B+R oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej,
 • wsparciu działań odpowiadających na potrzebę pogodzenia wzrostu gospodarczego i poprawy wyników ekonomicznych przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania zasobów (w tym także energii, wody i surowców mineralnych) i zmniejszeniu presji na środowisko.

Hasło przewodnie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój to: wsparcie projektów od pomysłu do rynku. Założeniem PO IR jest bowiem wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, w tym przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników prac B+R. Mając na uwadze zróżnicowany poziom ryzyka realizacji projektu na ww. etapach, przewiduje się wykorzystanie instrumentów wsparcia o charakterze dotacyjnym oraz zwrotnym.

Cel główny będzie realizowany przez komplementarne cele PO IR szczegółowe, określone na poziomie osi priorytetowych.

Biorąc pod uwagę wyzwania związane z koniecznością zapewnienia warunków dla stworzenia innowacyjnej gospodarki w Polsce, PO IR koncentruje swoją interwencję na celach tematycznych 1 i 3, przy czym decydujący nacisk położony jest na CT 1, a charakter uzupełniający ma CT 3. Z uwagi na interdyscyplinarność obszarów prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przedsiębiorstw, obszary interwencji PO IR są komplementarne do działań planowanych w ramach celu tematycznego 2 oraz 4 (transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej).

Cele PO IR podzielone zostały na:

 • 2 cele tematyczne – realizowane przez poszczególne osie priorytetowe
 • 7 celów szczegółowych – realizowanych przez określone priorytety inwestycyjne

Cel tematyczny 1. (CT 1) Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

B+R

Cel tematyczny powinien być realizowany zgodnie z ramami strategii innowacji dla inteligentnej specjalizacji, opracowanej w ścisłej współpracy z sektorem prywatnym i właściwymi podmiotami krajowymi i regionalnymi w dziedzinie badań i innowacji. W przypadku tego celu tematycznego priorytet finansowania przekłada się na następujące priorytety i konkretne cele, które będą wspierane z funduszy objętych WRS, odzwierciedlające wyzwania specyficzne dla danego państwa:

 • wspieranie prywatnych inwestycji w zakresie badań i rozwoju poprzez wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu,
 • ulepszanie infrastruktury w zakresie badań i innowacji w celu osiągania wybitnych wyników w tej dziedzinie,
 • tworzenie środowiska przyjaznego innowacjom dla innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, pobudzanie popytu, tworzenie sieci, tworzenie klastrów i otwartych innowacji.

Cele PO IR, w ramach celu tematycznego 1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), wskazują 2 priorytety inwestycyjne:

 1. Priorytet inwestycyjny 1.a (PI 1a) – Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy. Priorytet inwestycyjny 1.a (PI 1.a) w ramach IV osi priorytetowej PO IR realizuje cel szczegółowy 6. Zwiększony poziom rynkowego wykorzystania wyników badań naukowych.
 2. Priorytet inwestycyjny 1.b (PI 1b) – Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu. Priorytet inwestycyjny 1.b (PI 1b) realizuje następujące cele szczegółowe:
 • Cel szczegółowy 1. Zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw (w ramach I osi priorytetowej PO IR).
 • Cel szczegółowy 2. Zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I (w ramach II osi priorytetowej PO IR).

Cel tematyczny 3. (CT 3) Wzmacnianie konkurencyjności MŚP

konkurencyjność sektora MSP W przypadku tego celu tematycznego priorytet finansowania przekłada się na następujące priorytety i konkretne cele, które będą wspierane z funduszy objętych WRS, odzwierciedlające wyzwania specyficzne dla danego państwa:

 • zwiększanie wydajności poprzez przedsiębiorczość i innowacje, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw,
 • wspieranie zmian strukturalnych w gospodarce poprzez opracowywanie nowych modeli biznesowych w MSP oraz w sektorach rolnictwa i rybołówstwa,
 • budowanie efektywnego otoczenia wspierającego przedsiębiorstwa i przyczynianie się do innowacji, przedsiębiorczości i internacjonalizacji.

W ramach celu tematycznego 3. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) wskazane zostały 2 priorytety inwestycyjne:

 1. Priorytet Inwestycyjny 3.a (PI 3a) – Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości. Priorytet Inwestycyjny 3.a (PI 3a) realizuje cel szczegółowy 3. Zwiększone finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka.
 2. Priorytet Inwestycyjny 3.c (PI 3c) – Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług. Priorytet inwestycyjny 3.c (PI 3c) realizuje 2 cele szczegółowe:
 • cel szczegółowy 4. Zwiększona aktywność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej.
 • cel szczegółowy 5. Zwiększony poziom umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw