Zakres wsparcia PO IR

Zakres wsparcia PO IR obejmuje 16 regionów. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie realizowany na obszarze całej Polski – w 15 regionach słabiej rozwiniętych oraz w województwie mazowieckim, które w perspektywie 2014-2020 zostanie zaklasyfikowane do kategorii regionu lepiej rozwiniętego. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) będzie programem jednofunduszowym, finansowanym wyłącznie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Zakres wsparcia PO IR obejmuje realizację 5 osi priorytetowych. Na priorytety Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój składają się:

Priorytety PO IR są powiązane z celami tematycznymi (CT) oraz priorytetami inwestycyjnymi (PI). Powiązanie osi priorytetowych PO IR z celami tematycznymi oraz priorytetami inwestycyjnymi przedstawia się jak poniżej:

oś priorytetowa cel tematyczny (CT) priorytet inwestycyjny (PI) cel szczegółowy
I CT 1 1b 1 – Zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw
II CT 1 1b 2 – Zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
III CT 3 3a 3 – Zwiększone finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
3c 4 – Zwiększona aktywność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej
5 – Zwiększony poziom umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw
IV CT 1 1a 6 – Zwiększony poziom rynkowego wykorzystania wyników badań naukowych

Zgodnie z Umową Partnerstwa (UP) w perspektywie finansowej 2014-2020 fundusze europejskie będą przeznaczone na wszystkie cele tematyczne, przy czym nastąpi wyraźna koncentracja środków w tych obszarach, które umożliwią w najpełniejszy sposób realizację określonych w UP celów, przy jednoczesnym zagwarantowaniu finansowania najbardziej efektywnych przedsięwzięć. Zgodnie z UP alokacja środków EFRR na PO IR wynosi 8 613 929 014 euro. Minimalne zaangażowanie środków krajowych – szacowane na podstawie art. 120 Rozporządzenia Ogólnego – wynosi w momencie programowania 1 575 940 689 EUR. W realizację POIR zaangażowane są środki krajowe publiczne i prywatne. Zakłada się, że ostateczne zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych w momencie zamknięcia POIR będzie mogło być wyższe w zależności od zakresu i stopnia udzielania pomocy publicznej w ramach Programu.
Umowa Partnerstwa zakłada wzrost alokacji na cele związane m.in. z podnoszeniem innowacyjności gospodarki oraz konkurencyjnością przedsiębiorstw (CT1 i CT3). Na realizację POIR zostanie przeznaczonych 6 116 056 353 euro w ramach CT1 oraz 2 200 878 402 euro z CT 3.
Program będzie odpowiadał za wdrażanie prawie 71,8% alokacji CT 1, co oznacza, iż na poziomie centralnym będzie realizowana znaczna część instrumentów wsparcia B+R+I finansowana ze środków tego celu tematycznego.

Podział alokacji środków PO IR na poszczególne osie priorytetowe przedstawia się jak poniżej:

  • I oś priorytetowa PO IR: 44,69% (3 849 931 178,00 EUR)
  • II oś priorytetowa PO IR: 12,11% (1 043 151 560,00 EUR)
  • III oś priorytetowa PO IR: 25,55% (2 200 878 402,00 EUR)
  • IV oś priorytetowa PO IR: 14,20% (1 222 973 615,00 EUR)
  • V oś priorytetowa PO IR: 3,45% (296 994 259,00 EUR)