Założenia PO IR

Dokumentem określającym strategię interwencji funduszy w ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa w Polsce w latach 2014-2020 jest Umowa Partnerstwa (UP). Instrumentami realizacji Umowy Partnerstwa są krajowe i regionalne programy operacyjne oraz programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Jednym z obszarów koncentracji interwencji EFSI w latach 2014-2020, wskazanym w UP, jest otoczenie sprzyjające przedsiębiorczości i innowacjom. Kluczowym celem w tym obszarze jest poprawa jakości i wzmocnienie aplikacyjnego charakteru badań oraz wzrost ich wykorzystania na potrzeby rozwoju gospodarczego (cel tematyczny 1). Cel ten będzie realizowany przede wszystkim przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (dalej: POIR).

Założenia PO IR wskazują, że celem głównym POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Cel ten będzie się wyrażał głównie zwiększeniem nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa, w związku z czym główny wskaźnik, do realizacji którego wnosi wkład POIR, to nakłady na B+R w sektorze przedsiębiorstw (Business Expenditures on R&D – BERD). Szacowany wkład POIR w osiągnięcie docelowej wartości BERD (w 2023 r.) wynosi 15,92%.

Hasło przewodnie Programu to: wsparcie projektów od pomysłu do rynku.

Założenia POIR wskazują jako priorytet wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac B+R, w tym przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników prac B+R. Mając na uwadze zróżnicowany poziom ryzyka realizacji projektu na ww. etapach, przewiduje się stosowanie dotacji oraz instrumentów finansowych.