12. Infrastrukt. Ochrony Zdr.

MRPO 2014-2020 – Oś priorytetowa 12 – Infrastruktura Ochrony Zdrowia

Celem głównym osi priorytetowej 12 Infrastruktura Ochrony Zdrowia jest zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia.

Oś priorytetowa 12 Infrastruktura Ochrony Zdrowia realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przewiduje do realizacji następujące działania:

DZIAŁANIE 12.1. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU REGIONALNYM I SUBREGIONALNYM

Poddziałanie 12.1.1. STRATEGICZNA INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA W REGIONIE

– Wyposażenie obiektów wysokospecjalistycznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Poddziałanie 12.1.2. REGIONALNA INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA

– Inwestycje w obiekty specjalistycznej infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym oraz zakup specjalistycznych urządzeń medycznych w tych obiektach.

Poddziałanie 12.1.3. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU SUBREGIONALNYM

– Inwestycje w obiekty infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym oraz zakup specjalistycznych urządzeń medycznych w tych obiektach.

Wsparcie zostanie skierowane dla projektów w zidentyfikowanych w Programie Strategicznym Ochrona Zdrowia priorytetowych dziedzinach tego sektora w regionie, tj. w onkologii, psychiatrii i geriatrii oraz neurologii, a także na poziomie krajowym, zgodnie z Policy paper dla ochrony zdrowia, w zakresie dotyczącym chorób układu krążenia, układu oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz opieki nad matką i dzieckiem. Wsparcie ograniczone zostanie wyłącznie do prac wynikających z konieczności dostosowania placówki do obowiązujących przepisów prawa oraz wymogów płatnika w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach publicznego systemu ubezpieczenia zdrowotnego.