RPO WM 2014-2020

Regionalny Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) – zgodnie z projektem – jest programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Obszarem realizacji programu jest województwo małopolskie, które jest zaliczone do kategorii 15 regionów słabiej rozwiniętych.

Zgodnie z Umową Partnerstwa, alokacja środków unijnych na RPO WM 2014-2020 wynosi 2 878,2 mln EUR, w tym środki EFRR stanowią 2 068,6 mln EUR oraz środki EFS stanowią 809,6 mln EUR. Minimalne zaangażowanie środków krajowych – szacowane na podstawie art. 120 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 zakładającego maksymalny poziom dofinansowania każdej osi priorytetowej EFRR i EFS w regionach słabiej rozwiniętych na poziomie 85% – wynosi w momencie programowania 507,9 mln EUR. W realizację RPO WM 2014-2020 zaangażowane będą środki krajowe publiczne i prywatne. Zakłada się, że ostateczne zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych w momencie zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) będzie mogło być wyższe w zależności od zakresu i stopnia udzielania pomocy publicznej w ramach programu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) – osie priorytetowe Programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) przewiduje do realizacji 13 osi priorytetowych:

OŚ PRIORYTETOWA 1. GOSPODARKA WIEDZY
OŚ PRIORYTETOWA 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA
OŚ PRIORYTETOWA 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA
OŚ PRIORYTETOWA 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA
OŚ PRIORYTETOWA 5. OCHRONA ŚRODOWISKA
OŚ PRIORYTETOWA 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE
OŚ PRIORYTETOWA 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
OŚ PRIORYTETOWA 8. RYNEK PRACY
OŚ PRIORYTETOWA 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE
OŚ PRIORYTETOWA 10. WIEDZA I KOMPETENCJE
OŚ PRIORYTETOWA 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ
OŚ PRIORYTETOWA 12. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA
OŚ PRIORYTETOWA 13. POMOC TECHNICZNA (EFS)

Zgodnie z projektem ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (art. 38. ust. 1.) wybór projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), następuje w trybie:

1. konkursowym: w trybie tym wniosek o dofinansowanie projektu jest składany w ramach konkursu organizowanego i przeprowadzanego przez właściwą instytucję. Konkurs jest postępowaniem służącym wybraniu do dofinansowania projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów albo spełniły kryteria wyboru projektów i:

  • uzyskały wymaganą liczbę punktów albo
  • uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, o których mowa powyżej.

2. pozakonkursowym: tryb ten może być zastosowany do wyboru projektów, których wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą być jedynie podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. W trybie pozakonkursowym mogą być wybierane wyłącznie projekty o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju lub regionu, lub obszaru objętego realizacją ZIT, lub projekty dotyczące realizacji zadań publicznych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) – dotacje, w pozyskaniu których możemy pomóc:

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach:

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki:

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP:

Sprawdź pełny harmonogram naborów wniosków dla RPO WM 2014-2020 !

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) – pomocne dokumenty:

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2. RPO WM – Podręcznik Kwalifikowania Wydatków

3. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020

4. Harmonogram naborów wniosków

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE BIZNESOWE – BĄDŹ NA BIEŻĄCO !