7. Infrastruktura Transport.

MRPO 2014-2020 – Oś priorytetowa 7 – Infrastruktura Transportowa

Celem głównym osi priorytetowej 7. Infrastruktura Transportowa Małpolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 jest tworzenie nowoczesnego systemu transportowego efektywnie zaspokajającego potrzeby rozwoju gospodarczego oraz adekwatnego do potrzeb mobilnego społeczeństwa, poprzez rozwój infrastruktury transportowej sprzyjającej konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej regionu, przyczyniającej się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

Oś priorytetowa 7. Infrastruktura Transportowa, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przewiduje do realizacji następujące działania:

DZIAŁANIE 7.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA

Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne
W ramach poddziałania realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury drogowej istotnej dla rozwoju regionu, tj. dróg o znaczeniu regionalnym.

Poddziałanie 7.1.2 Drogi subregionalne
W ramach poddziałania realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury dróg o znaczeniu subregionalnym, tj. dróg zaliczanych do klasy powiatowych lub gminnych, które posiadają lub w wyniku realizacji projektu będą posiadać kategorię Z (drogi zbiorcze), z uwzględnieniem warunków wskazanych w Umowie Partnerstwa.

DZIAŁANIE 7.2 TRANSPORT KOLEJOWY

Poddziałanie 7.2.1 Tabor kolejowy
W ramach schematu realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu:
1) zakupu taboru kolejowego, służącego przede wszystkim do przewozów na terenie województwa małopolskiego (co nie wyklucza współpracy z innymi Województwami, w szczególności z Województwami ościennymi), w tym na potrzeby szybkiej kolei aglomeracyjnej
2) inwestycje w budowę/przebudowę i wyposażenie zaplecza technicznego służącego do obsługi taboru kolejowego wraz z połączeniem z układem torowym – wyłącznie w połączeniu z projektem wskazanym w pkt. (1).
Nabywany tabor będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

Poddziałanie 7.2.2 Regionalny transport kolejowy
W ramach schematu realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu:
1) integracji transportu kolejowego z innymi środkami transportu zbiorowego (organizacja i koordynacja rozkładów jazdy, systemy opłat za przewozy)
2) infrastruktury służącej obsłudze podróżnych, w szczególności na potrzeby tworzonej w Małopolsce szybkiej kolei aglomeracyjnej, jako elementu regionalnego transportu kolejowego. Ze wsparcia w przedmiotowym zakresie nie wyłącza się projektów zlokalizowanych na terenach miast, w tym Krakowa. Przewiduje się, że będzie to wsparcie komplementarne względem wsparcia przewidzianego w 4. osi priorytetowej.
Wszelkie rozwiązania infrastrukturalne w ramach realizowanych projektów będą uwzględniały potrzeby osób o ograniczonej mobilności.

DZIAŁANIE 7.3 TRANSPORT LOTNICZY I MULTIMODALNY