5. Ochrona Środowiska

MRPO 2014-2020 – Oś priorytetowa 5 – Ochrona Środowiska

Celem głównym osi priorytetowej 5. Ochrona Środowiska Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 jest wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu z zachowaniem zasad równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby.

Oś priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przewiduje do realizacji następujące działania:

DZIAŁANIE 5.1 ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Poddziałanie 5.1.1 RETENCJONOWANIE WODY
Zwiększenie retencyjności dolin rzecznych, w tym m.in.:

  • Rozwój różnych form małej retencji
  • Podejmowanie działań z zakresu renaturyzacja rzek, potoków

Poddziałanie 5.1.2 OSUWISKA

  • Przeciwdziałanie ruchom masowym na terenach zinwentaryzowanych, polegające m.in. na stosowaniu szaty roślinnej, stabilizacji biotechnicznej, zmniejszeniu negatywnego oddziaływania wód gruntowych, opadowych i płynących oraz zwiększeniu stabliności przez wzmacnianie zboczy i zmianę geometrii.

Poddziałanie 5.1.3 WSPARCIE SŁUŻB RATUNKOWYCH

  • Inwestycje mające na celu zakup sprzętu i urządzeń niezbędnych do poprawnego funkcjonowania służb pełniących kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców w regionie.
  • Tworzenie i rozwijanie systemów monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi.

DZIAŁANIE 5.2 OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH

DZIAŁANIE 5.3 ROZWIJANIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI