13. Pomoc techniczna

MRPO 2014-2020 – Oś priorytetowa 13 – Pomoc Techniczna

Celem głównym osi priorytetowej 13 MRPO 2014-2020 Pomoc Techniczna jest zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnej Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 13 Pomoc Techniczna realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przewiduje do realizacji następujące działania:

DZIAŁANIE 13.1 WSPARCIE ZARZADZANIA RPO WM

DZIAŁANIE 13.2 DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE