3. Przedsiębiorcza Małopolska

RPO WM 2014-2020 – Oś priorytetowa 3 – Przedsiębiorcza Małopolska

Główne kierunki interwencji osi priorytetowej 3. Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) dotyczą podnoszenia konkurencyjności sektora MŚP oraz zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej regionu, m.in. poprzez wzmocnienie potencjału małopolskiej przedsiębiorczości oraz tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw i inwestycji oraz wzmacnianie rozwiązań, które będą świadomie kreować popyt na tradycyjne produkty i usługi oferowane przez gospodarkę Małopolski.

Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), przewiduje do realizacji następujące działania:

DZIAŁANIE 3.1 STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Poddziałanie 3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej – ZIT (25 000 000 EUR)

Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR (35 000 000 EUR)

DZIAŁANIE 3.2 PROMOCJA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH ORAZ POTENCJAŁ IOB (18 000 000 EUR)

DZIAŁANIE 3.3 UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI

DZIAŁANIE 3.4 ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH MŚP

  • Poddziałanie 3.4.1 INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP-WCZESNA FAZA ROZWOJU (20 000 000 EUR)
  • Poddziałanie 3.4.2 INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP – POWYŻEJ 24 M-CY (40 000 000 EUR)
  • Poddziałanie 3.4.3 DOTACJE DLA MŚP – WCZESNA FAZA ROZWOJU (17 000 000 EUR)
  • Poddziałanie 3.4.4 DOTACJE DLA MŚP – POWYŻEJ 24 M-CY (38 000 000 EUR)
  • Poddziałanie 3.4.5 BONY NA DORADZTWO (10 000 000 EUR)