9. Region Spójny Społecznie

MRPO 2014-2020 – Oś priorytetowa 9 – Region Spójny Społecznie

Celem głównym osi priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie jest Wzrost spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym.

Oś priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przewiduje do realizacji następujące działania:

DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA

Poddziałanie 9.1.1 AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ/POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE

Projekty na rzecz aktywizacji społecznej/zawodowej osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, obejmujące kompleksowo różnorodne, zindywidualizowane narzędzia, takie jak np.:

 • usługi asystenckie (w tym usługi asystenta osoby bezdomnej w procesie wychodzenia z bezdomności, asystenta osoby opuszającej zakład karny w procesie reintegracji, asystenta osoby niepełnosprawnej, asystenta usamodzielnienia lub wychowanków pieczy zastępczej, asystenta rodziny);
 • zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego oraz inne usługi ułatwiające adaptację pracownika w środowisku pracy;
 • organizacja, prowadzenie i rozwój działalności centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej;
 • organizacja, prowadzenie i rozwój działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne (w tym zaburzone psychicznie), oferujących formy wsparcia takie jak: usługi rehabilitacyjne, terapia zajęciowa czy poradnictwo psychologiczne (np. Środowiskowych Domów Samopomocy);
 • organizacja i prowadzenie mieszkań chronionych, wspieranych, kontraktowych, treningowych prowadzących do integracji społeczno-zawodowej;
 • terapie dla osób uzależnionych;
 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe, pośrednictwo pracy prowadzące do integracji społeczno-zawodowej;
 • staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji;
 • usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej;
 • oddziaływanie na otoczenie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne, programy aktywności lokalnej, włączanie rodzin w proces terapeutyczny osób chorujących psychicznie;
 • inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej.

Poddziałanie 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY KONKURSOWE

Projekty (w tym realizowane na obszarach rewitalizowanych28, a także projekty komplementarne do realizowanych/planowanych do realizacji z EFRR w ramach Działania 6.3 „Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu”) na rzecz aktywizacji społecznej/zawodowej osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, obejmujące kompleksowo różnorodne, zindywidualizowane narzędzia, takie jak np.:

 • usługi asystenckie (w tym usługi asystenta osoby bezdomnej w procesie wychodzenia z bezdomności, asystenta osoby opuszającej zakład karny w procesie reintegracji, asystenta osoby niepełnosprawnej, asystenta usamodzielnienia lub wychowanków pieczy zastępczej);
 • zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego oraz inne usługi ułatwiające adaptację pracownika w środowisku pracy;
 • organizacja, prowadzenie i rozwój działalności centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej;
 • organizacja, prowadzenie i rozwój działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne (w tym zaburzone psychicznie), oferujących formy wsparcia takie jak: usługi rehabilitacyjne, terapia zajęciowa czy poradnictwo psychologiczne (np. Środowiskowych Domów Samopomocy);
 • terapie dla osób uzależnionych;
 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe, pośrednictwo pracy prowadzące do integracji społeczno-zawodowej;
 • staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji;
 • usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej;
 • oddziaływanie na otoczenie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np. mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne, programy aktywności lokalnej, włączanie rodzin w proces terapeutyczny osób chorujących psychicznie;
 • inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej;
 • rozwój kompetencji oraz potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem (jedynie w połączeniu z innymi formami wsparcia).

Poddziałanie 9.1.3 SAMODZIELNE ŻYCIE

Projekt na rzecz aktywizacji społecznej/zawodowej wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii w trakcie przebywania w ww. placówkach, jak i do 12 miesięcy po ich opuszczeniu, oraz ich otoczenia, obejmujący kompleksowo różnorodne, zindywidualizowane narzędzia, takie jak np.:

 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji;
 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe, pośrednictwo pracy prowadzące do integracji społeczno-zawodowej;
 • wizyty zawodoznawcze, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;
 • promocja i wsparcie wolontariatu;
 • działania mające na celu usamodzielnienie wychowanków;
 • dodatkowe zajęcia edukacyjno-wyrównawcze, przyczyniające się do ułatwienia wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej;
 • inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej.

DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA

Poddziałanie 9.2.1: USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE

Poddziałanie 9.2.2: USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA W SUBREGIONACH

DZIAŁANIE 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ

Poddziałanie 9.3.1: OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Poddziałanie 9.3.2: KOORDYNACJA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ