11. Rewitaliz. Przestrzeni Reg.

MRPO 2014-2020 – Oś priorytetowa 11 – Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej

Celem głównym osi priorytetowej 11 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej jest Wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszarów objętych procesami rewitalizacji miast i odnowy obszarów wiejskich.

Oś priorytetowa 11 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przewiduje do realizacji następujące działania:

DZIAŁANIE 11.1. REWITALIZACJA MIAST

Poddziałanie 11.1.1. REWITALIZACJA GŁÓWNYCH OŚRODKÓW MIEJSKICH W REGIONIE

Poddziałanie 11.1.2. ODNOWA MIAST MAŁYCH

Poddziałanie 11.1.3. REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU SZPITALNO-PARKOWEGO W KOBIERZYNIE

DZIAŁANIE 11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH

Wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszarów miejskich objętych procesami odnowy. Istnienie zdegradowanych, zaniedbanych i odizolowanych obszarów, na których często występuje zjawisko wykluczenia społecznego, powoduje konieczność podjęcia działań służących poprawie spójności społecznej i terytorialnej. W tym celu przewiduje się realizację zadań z zakresu odnowy społecznej, fizycznej, gospodarczej i przestrzennej, które będą wspierane z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Działania te przyczynią się do wzrostu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszarów dotkniętych problemami społecznymi. Ponadto, w ramach innych osi priorytetowych programu, możliwe będzie wsparcie działań o charakterze rewitalizacyjnym, finansowanych ze środków EFRR, zwłaszcza w zakresie tworzenia i rozwoju stref aktywności gospodarczej na terenach typu brownfield oraz podnoszenia efektywności energetycznej budynków.

W ramach działania wspierane będą projekty właściwe dla EFRR, natomiast, mając na uwadze bezpośrednią współzależność pomiędzy działaniami infrastrukturalnymi i działaniami służącymi rozwojowi sfery społecznej na obszarach dotkniętych problemami społecznymi oraz dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu komplementarności pomiędzy działaniami społecznymi i infrastrukturalnymi, wsparcie dla projektów społecznych będzie prowadzone w ramach PI 8.5, 8.8, 9.4, 9.7, 10.1 finansowanych z EFS w odpowiednich osiach priorytetowych. Takie podejście umożliwi:

– powiązanie inwestycji infrastrukturalnych z realizacją działań mających mających cele społeczne;

– realizację działań inwestycyjnych jedynie w przypadkach, kiedy służą one rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych;

 koordynację czasową w procesie wyboru do finansowania wiązki wybranych typów interwencji wspieranych środkami obu funduszy. Przedsięwzięcia we wskazanych powyżej PI będą mogły być realizowane w formule projektów grantowych. Działanie realizowane będą na obszarach wiejskich rozumianych jako:

– wieś – siedziba władz gminnych, i/lub

– największa wieś w gminie, i/lub

– miasto poniżej 5 tys. mieszkańców.

Projekty realizowane będą na podstawie Planu Odnowy Miejscowości (POM) opracowywanego na podstawie metodyki opracowanej przez IZ RPO WM 2014-2020. POM, aby stanowić podstawę do aplikowania o wsparcie dla projektów rewitalizacyjnych, będzie musiał zostać zaakceptowany przez IZ RPO WM 2014-20.