8. Rynek Pracy

MRPO 2014-2020 – Oś priorytetowa 8 – Rynek Pracy

Celem głównym osi priorytetowej 8 Rynek Pracy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 jest wsparcie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przewiduje do realizacji następujące działania:

DZIAŁANIE 8.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW REGIONU

Poddziałanie 8.1.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW REGIONU – PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY:
Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. Nr 674 z późn. zm.), finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Poddziałanie 8.1.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW REGIONU – PROJEKTY KONKURSOWE:
Projekty (w tym realizowane na obszarach rewitalizowanych7, a także projekty komplementarne do realizowanych/planowanych do realizacji z EFRR w ramach Działania 6.3 „Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu”) mające na celu ułatwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom pozostającym bez zatrudnienia, obejmujące kompleksowo różnorodne narzędzia, formy pomocy (z wyłączeniem wsparcia finansowego na zakładanie działalności gospodarczej) takie jak np.:

 • identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika,
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • wsparcie motywacyjne,
 • szkolenia i/lub doradztwo prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe, wolontariat,
 • subsydiowane zatrudnienie,
 • zatrudnienie wspomagane,
 • dotacje na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy,
 • wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, w tym m.in. doradztwo, szkolenia,
 • wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej, w tym działań wynikających z udziału w sieci EURES8,
 • wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną (jedynie w połączeniu z innymi formami wsparcia),
 • inne, niewymienione wyżej narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej;
 • rozwój kompetencji oraz potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie aktywizacji zawodowej (jedynie w połączeniu z innymi formami wsparcia).

DZIAŁANIE 8.2 WSPARCIE DLA ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DZIAŁANIE 8.3 ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR MŚP I ADAPTACJA DO ZMIAN

Poddziałanie 8.3.2: ADAPTACJA DO ZMIAN
Projekty odnoszące się do wsparcia przedsiębiorstw procesy modernizacyjne i adaptacyjne oraz ich pracowników, a także pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy lub przewidzianych do zwolnienia oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy obejmujące:
1. szkolenia i/lub doradztwo w zakresie opracowania np. planu rozwoju działalności, planu modernizacji, wprowadzenia bardziej produktywnych sposobów organizacji pracy, zatrudniania osób niepełnosprawnych wraz z elementami jego wdrażania (obligatoryjnie)
2. szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników w zakresie zdobycia nowych, aktualizacji bądź dostosowania kompetencji zawodowych do bieżących potrzeb MŚP,
3. opracowanie i wdrażanie programów outplacementowych obejmujących różnorodne narzędzia/usługi obejmujące np.:

 • identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika,
 • doradztwo psychologiczne (motywacyjne),
 • poradnictwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia i/lub doradztwo w zakresie zdobycia nowych, aktualizacji bądź dostosowania kompetencji zawodowych do bieżących potrzeb,
 • wsparcie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej16,
 • wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz finansowe (dotacje do 30 tys.) dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą kontynuowane także w początkowym okresie (do 12 m-cy) funkcjonowania nowoutworzonego przedsiębiorstwa17,
 • subsydiowane zatrudnienie,
 • inicjatywy przygotowujące do zmiany miejsca pracy/stanowiska pracy/zawodu np. staże, praktyki zawodowe,
 • inne, niewymienione wyżej narzędzia, metody, programy służące utrzymaniu lub podjęciu zatrudnienia.

DZIAŁANIE 8.4 WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I PRYWATNEGO

DZIAŁANIE 8.5 WSPARCIE NA RZECZ WYDŁUŻANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ