10. Wiedza i Kompetencje

MRPO 2014-2020 – Oś priorytetowa 10 – Wiedza i Kompetencje

Celem głównym osi priorytetowej 10 Wiedza i Kompetencje jest rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców jako podstawa budowania silnej pozycji regionu.

Oś priorytetowa 10 Wiedza i Kompetencje realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, przewiduje do realizacji następujące działania:

DZIAŁANIE 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Poddziałanie 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Działania na rzecz zwiększenia ilości miejsc oraz podniesienia jakości edukacji przedszkolnej, (w tym na obszarach rewitalizowanych37, a także komplementarne do realizowanych/planowanych do realizacji projektów z EFRR w ramach Działania 6.3 „Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu”), w szczególności:
1. tworzenie nowych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,
2. wsparcie istniejących lub nowotworzonych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, w zakresie m.in. wyposażania/doposażenia w niezbędny sprzęt, zabawki, pomoce edukacyjnie itp.,
3. organizacji zajęć dodatkowych, wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, wydłużenia godzin pracy (tak, aby były one bardziej dostępne dla rodziców/opiekunów dzieci pracujących w niestandardowych godzinach),
4. działania wyrównujące szanse dzieci ze szczególnymi potrzebami (w tym dzieci niepełnosprawnych), przyczyniające się do pełniejszego ich udziału w edukacji przedszkolnej m.in.:
– zatrudnienie dodatkowego personelu np. asystenta osoby niepełnosprawnej,
– zakup niezbędnego sprzętu/wyposażenia/zabawek itp.,
5. działania edukacyjne/promocyjne w środowiskach, w których odnotowywane jest najniższe uczestnictwo dzieci w edukacji przedszkolnej.
6. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych i społecznych kadr wspieranych placówek, wyłącznie jako element szerszego projektu obejmującego więcej typów operacji.

Poddziałanie 10.1.2 EDUKACJA OGÓLNA

Podnoszenia jakości i efektywności nauczania w ramach kształcenia ogólnego (w tym na obszarach rewitalizowanych38, a także komplementarnie do realizowanych/planowanych do realizacji projektów z EFRR w ramach Działania 6.3 „Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu”), poprzez w szczególności:
1. rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych, w zakresie:
– nauk matematycznych, przyrodniczych, biologicznych (m.in. poprzez wyposażanie pracowni pozwalających na szersze wykorzystanie metody eksperymentu w nauczaniu tych przedmiotów),
– kompetencji informatycznych, w tym w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz cyfrowych w nauczaniu, w szczególności z uwzględnieniem standardów wypracowanych w ramach programu cyfrowa szkoła (komponent e-szkoła oraz e-nauczyciel),
– umiejętności i postaw związanych m.in. z kreatywnością, innowacyjnością, pracą zespołową, ekologią oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji,
2. rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych z zakresu świadomości i ekspresji kulturalnej
3. działania związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno- zawodowym, w szczególności poprzez współpracę szkół i placówek m.in. ze szkołami wyższymi, a także pracodawcami np. staże, wizyty studyjne, wizyty zawodoznawcze, przyczyniające się do ułatwienia uczniom wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej,
4. wsparcie dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami w szczególności działania integracyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjno-wyrównawcze oraz interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału dzieci i młodzieży zniepełnosprawnościami w edukacji ogólnej,
5. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych i społecznych kadr wspieranych placówek, w szczególności w zakresie:
– wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
– nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych oraz pracy metodą eksperymentu.

Poddziałanie 10.1.3 DIAMENT PLUS

Realizacja w regionie systemu pracy z uczniem zdolnym w oparciu o narzędzia oraz programy wypracowane na poziomie regionalnym39, w tym:
1. działania związane z diagnozowaniem uzdolnień u uczniów,
2. realizacja w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym programu twórczego myślenia,
3. realizacja pozaszkolnych zajęć edukacyjnych rozwijających uzdolnienia uczniów, w tym:
– zajęcia w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych,
– zajęcia e-learningowych kół naukowych
– zajęcia w ramach wakacyjnych obozów naukowych,
4. współpraca ze szkołami wyższymi oraz innymi podmiotami w regionie w realizacji pozaszkolnych zajęć edukacyjnych,
5. wsparcie rodziców uczniów zdolnych
6. przygotowanie kadr do pracy z uczniem zdolnym.

Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

Wsparcie szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz cyfrowych w nauczaniu bazujące na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej, w szczególności poprzez:
1. zajęcia lekcyjne prowadzone w formule „odwróconych lekcji” z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
2. wyposażenie/doposażenie w niezbędny sprzęt dydaktyczny,
3. współpracę ze szkołami wyższymi,
4. przygotowanie kadr do pracy z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno- komunikacyjnych.

Poddziałanie 10.1.5 PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH

1. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Działanie 10.2 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Poddziałanie 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W SUBREGIONACH

Poddziałanie 10.2.2 PROMOCJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

DZIAŁANIE 10.3 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO