Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne – PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014‐2020 (PO PW) zakłada realizację 2 poddziałań:
  • Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP
  • Poddziałanie 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP