PO Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014‐2020 (PO PW) jako dodatkowy instrument wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego dedykowany wyłącznie 5 województwom Polski Wschodniej, tj. lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińsko‐mazurskiemu, będzie wzmacniał (efekt synergii) i uzupełniał (zgodnie z zasadą komplementarności interwencji) oddziaływanie wsparcia realizowanego w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych europejskiej polityki spójności, z których będą finansowane zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe.

Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) – dotacje, które możemy dla Ciebie pozyskać !

Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej – nie przewiduje się naborów w roku 2015

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP – nie przewiduje się naborów w roku 2015

Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP – planowane rozpoczęcie naboru: sierpień 2015

Poddziałanie 1.3.2. Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP –  nie przewiduje się naborów w roku 2015

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję – planowane rozpoczęcie naboru: wrzesień/październik 2015

Przeczytaj więcej o Programie Operacyjnym Polska Wschodnia:

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014‐2020 (PO PW) jest krajowym programem finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Zgodnie z Umową Partnerstwa alokacja środków EFRR na POPW wynosi 2 000 mln EUR.

Ze względu na specyfikę sytuacji społeczno‐gospodarczej, Polska Wschodnia jest obszarem szczególnego zainteresowania polityki regionalnej, wymagającym podejmowania dodatkowych działań, umożliwiających nadrobienie zapóźnień i zdynamizowanie rozwoju, co zostało odnotowane we wszystkich kluczowych krajowych dokumentach strategicznych dot. polityki rozwoju, tj. w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK).

Charakter i skala wyzwań stojących przed makroregionem w kontekście zmieniających się uwarunkowań krajowych, europejskich i globalnych sprawiły, że niezbędna jest kontynuacja i intensyfikacja działań publicznych, prowadzących do skutecznego wykorzystania wewnętrznych potencjałów makroregionu i przełamania barier, utrudniających i spowalniających zachodzące w nim procesy rozwojowe. Należy podkreślić, że działania te stanowią istotny element krajowej polityki rozwoju ukierunkowanej na budowę silnych, konkurencyjnych i innowacyjnych regionów. Istotne wsparcie w tym zakresie zaoferuje Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014‐2020 (PO PW).

Województwa Polski Wschodniej są nadal jednymi z najsłabiej rozwiniętych pod względem PKB per capita w UE–27 i najmniej konkurencyjnych regionów w Unii Europejskiej. Na taki stan rzeczy wpływają dwie zasadnicze kwestie:

1) niska wydajność pracy będąca efektem tradycyjnej struktury gospodarki z dominacją niskowydajnego rolnictwa oraz niskoefektywnych pozostałych sektorów gospodarki. Niska efektywność tych sektorów spowodowana jest niskim poziomem ich innowacyjności i zapóźnieniami infrastrukturalnymi, w tym zwłaszcza niską dostępności komunikacyjną makroregionu,

2) problemy rynku pracy: konglomerat wyzwań związanych z niekorzystnymi procesami demograficznymi tj. starzeniem się społeczeństwa i depopulacją oraz migracjami za pracą – głównie młodych, wykształconych mieszkańców makroregionu itd.

Podstawę do sformułowania kierunków i priorytetów rozwojowych makroregionu Polski Wschodniej w perspektywie średniookresowej stanowi Strategia rozwoju społecznogospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.

Wizja strategiczna dla Polski Wschodniej sformułowana w toku prac aktualizujących SRSG PW, koncentruje się na trzech szansach rozwojowych, które w największym stopniu mogą przyczynić się w średnim okresie do poprawy wydajności pracy, a w efekcie ‐ do poprawy pozycji rozwojowej i konkurencyjnej makroregionu. Te szanse to:

1) systematyczne podnoszenie poziomu innowacyjności makroregionalnej gospodarki, bazujące na endogenicznych wiodących specjalizacjach gospodarczych,

2) aktywizacja zasobów pracy i podniesienie jakości kapitału ludzkiego i społecznego,

3) zbudowanie intensywnych powiązań społeczno‐gospodarczych z lepiej rozwiniętym otoczeniem, dla których warunkiem niezbędnym jest zintegrowana i efektywna infrastruktura powiązań komunikacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz rozbudowana i zmodernizowana infrastruktura elektroenergetyczna.

Biorąc pod uwagę zdiagnozowane wyzwania i potencjały makroregionu Polski Wschodniej, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014‐2020 (PO PW) jako cel główny w latach 2014 – 2020 wskazuje wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014‐2020 (PO PW) zakłada, że cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań Programu na wsparciu:

 • MŚP w zakresie działalności innowacyjnej;
 • tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych MŚP w Polsce Wschodniej;
 • tworzenia nowych modeli biznesowych w celu umiędzynarodowienia działalności MŚP;
 • poprawy efektywności układów transportowych oraz zrównoważonego transportu miast
 • wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych;
 • zwiększenia dostępności makroregionu w zakresie infrastruktury transportowej.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014‐2020 (PO PW) przewiduje do realizacji 4 osie priorytetowe. Są to odpowiednio:

 1. OŚ PRIORYTETOWA I PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA
 2. OŚ PRIORYTETOWA II NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
 3. OŚ PRIORYTETOWA III PONADREGIONALNA INFRASTRUKTURA KOLEJOWA
 4. OŚ PRIORYTETOWA IV POMOC TECHNICZNA

Biorąc pod uwagę wyzwania i potencjały makroregionu Polski Wschodniej zdiagnozowane w SRSG PW  do roku 2020, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014‐2020 (PO PW) – zgodnie z zasadą selektywności i koncentracji – skoncentruje swoją interwencję na celach tematycznych: CT 3, CT 4 i CT7. Z punktu widzenia bezpośredniego wpływu na rozwój MŚP znaczenie będzie miała realizacja CT3 – Wzmacnianie konkurencyjności MŚP – w ramach osi priorytetowej I PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA. W tym zakresie Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014‐2020 (PO PW) realizuje 3 priorytety inwestycyjne:

 • Priorytet inwestycyjny 3a (PI 3a): promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości

Wsparcie służyć ma przede wszystkim niwelowaniu barier powstrzymujących młodych ludzi przed zakładaniem firm w makroregionie.

Proponowane działania będą sprzyjały powstawaniu innowacyjnych MŚP oraz „kultury innowacji”. Przyczynią się także do zwiększenia w makroregionie udziału firm działających w sektorach wysokich/średnich technologii.

OPIS TYPÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ

Platformy startowe dla nowych pomysłów

Wsparcie będzie realizowane poprzez kompleksowy instrument pn. Platformy startowe dla nowych pomysłów. Jego celem jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w oparciu o nowe pomysły.

Oferta Platformy startowej skierowana będzie do osób do 35. roku życia, w szczególności do absolwentów szkół wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów, chcących uruchomić i rozwijać własne firmy w Polsce Wschodniej w oparciu o zgłoszony do Platformy startowej pomysł bądź koncepcję.

Instrument zakłada etapowe (sekwencyjne) działania, tj.

– Wstępną ocenę pomysłu i indywidualne wsparcie doradcze.

– Wsparcie rozwoju pomysłu biznesowego i strategii przedsiębiorstwa.

– Wsparcie związane z rozwinięciem działalności w makroregionie nowego innowacyjnego

przedsiębiorstwa typu startup. Platformy startowe dla nowych pomysłów stanowić będą formułę kompleksowego programu akceleracji pomysłów, realizowanego przy zaangażowaniu podmiotów działających na rzecz wspierania przedsiębiorczości.

Typy beneficjentów

 • Ośrodki innowacji (typu parki naukowo‐technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne,

inkubatory technologiczne) jako animatorzy Platform startowych dla nowych pomysłów,

 • Przedsiębiorstwa typu startup (utworzone w ramach Platform startowych dla nowych pomysłów).

Terytorialny obszar realizacji

Realizacja przedsięwzięć w ramach PI 3a obejmuje obszar Polski Wschodniej wskazanej w Umowie Partnerstwa jako obszar strategicznej interwencji Państwa (OSI).

 • Priorytet inwestycyjny 3b (PI 3b): opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia

Zwiększenie aktywności MŚP z Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych przełoży się na przyspieszoną akumulację wiedzy i doświadczenia, a także na korzyści skali (mechanizm „uczenia się przez eksport”).

Opracowanie nowego modelu biznesowego w celu umiędzynarodowienia działalności MŚP będzie jednym z ważnych czynników mogących poprawić ich szeroko pojętą efektywność oraz konkurencyjność, zarówno dzięki obniżeniu kosztów produkcji i powiększeniu przychodów, jak i większym możliwościom absorpcji postępu technicznego i organizacyjnego. Zwiększenie aktywności międzynarodowej MŚP dzięki proponowanemu wsparciu przełoży się na uniezależnienie się firm od często niedostatecznego poziomu popytu wewnętrznego, co stanowi istotne ograniczenie dla rozwoju działalności gospodarczej w Polsce Wschodniej. Liczba małych i średnich firm z makroregionu wschodniego biorących udział w wymianie międzynarodowej jest relatywnie niewielka. Obecnie tylko 14,4% polskich firm eksportujących ma swoją siedzibę w Polsce Wschodniej. Zagraniczna wymiana handlowa w makroregionie jest zdecydowanie mniejsza niż w innych regionach kraju.

OPIS TYPÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PI 3B

Wsparcie internacjonalizacji MŚP

Wsparcie zostanie skierowane na rzecz wzrostu międzynarodowej aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej. Obejmować ono będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP w oparciu o internacjonalizację ich działalności. Przedmiotem wsparcia będzie m.in.: uzyskanie przez przedsiębiorstwa doradztwa w zakresie opracowania strategii wejścia na rynek zagraniczny, analizy rynku docelowego, przedstawienia możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji, wyselekcjonowania oraz nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi. MŚP będą mogły także uzyskać wsparcie na udział w krajowych i międzynarodowych targach gospodarczych i branżowych, o ile stanowi to element niezbędny do realizacji opracowanej w ramach działania strategii. Instrument jest działaniem o charakterze doradczym, bazującym na modelu popytowym, mającym wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki zagraniczne.

Wsparcie w szczególności adresowane będzie do MŚP inicjujących działalność związaną z internacjonalizacją na danym rynku.

Typy beneficjentów

MŚP

Terytorialny obszar realizacji

Realizacja przedsięwzięć w ramach PI 3b obejmuje obszar Polski Wschodniej wskazanej w Umowie Partnerstwa jako obszar strategicznej interwencji Państwa (OSI).

 •         Priorytet inwestycyjny 3c (PI 3c): wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Dla firm z makroregionu Polski Wschodniej, które nie są w stanie podołać skomplikowanym i kapitałochłonnym projektom badawczym oraz inwestycyjnym, polegającym na absorpcji zaawansowanych technologii, szeroko rozumiane projekty związane z wdrażaniem innowacji mogą być największą szansą na szybki wzrost konkurencyjności oraz wprowadzenie innowacyjnych produktów i usług.

OPIS TYPÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH PI 3C

Wsparcie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych

Celem interwencji skierowanej do MŚP działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych jest zwiększenie ich potencjału w zakresie zdolności do realizowania procesów innowacyjnych. Działanie koncentrować będzie się na wsparciu tworzenia innowacyjnych produktów bądź usług poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP.

W ramach działania przewiduje się również wsparcie powiązań kooperacyjnych MŚP w zakresie tworzenia i rozwoju produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla przynajmniej dwóch województw Polski Wschodniej. Realizowane w tym zakresie projekty muszą mieć charakter innowacyjny (technologiczny bądź nietechnologiczny). Przez produktu sieciowy należy rozumieć gotową do sprzedaży, spakietyzowaną ofertę, opartą o rozproszoną strukturę podmiotów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę). Realizowane projekty przyczyniać się będą do tworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności stanowiących atrakcyjną alternatywę dla zatrudnienia w rolnictwie.

Typy beneficjentów

 • MŚP
 • Konsorcja MŚP

Terytorialny obszar realizacji

Realizacja przedsięwzięć w ramach PI 3c obejmuje obszar Polski Wschodniej wskazanej w Umowie Partnerstwa jako obszar strategicznej interwencji Państwa (OSI).

W celu poznania bliższych szczegółów oraz możliwości uzyskania dofinansowania w ramach planowanych konkursów zapraszamy do kontaktu.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014‐2020 (PO PW) w dniu 31 marca 2015 roku ogłosił planowany harmonogram naboru wniosków dla roku 2015. W ramach osi priorytetowej I – PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA  – w roku 2015 przewiduje się nabór do poniższych działań:

 • Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla  nowych pomysłów – program pilotażowy; ogłoszenie konkursu: wrzesień 2015 r., rozpoczęcie naboru wniosków: październik 2015 r.
 • Poddziałanie 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez  MŚP – ogłoszenie konkursu: czerwiec/lipiec 2015 r. rozpoczęcie naboru  wniosków: sierpień 2015 r.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014‐2020 (PO PW) – harmonogram naborów wniosków.

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE BIZNESOWE – BĄDŹ NA BIEŻĄCO !