Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję – Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) – oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej (rozumianej jako raport z audytu zawierający rekomendacje dalszych działań), na podstawie której poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego wdrożona zostanie innowacja.

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję jako celem główny zakłada zwiększenie potencjału przedsiębiorstw w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co przełoży się na wdrożenie nowych produktów i usług na rynek.

Wzornictwo jest istotnym elementem, od którego zależy sukces lub porażka przedsięwzięcia. Ma bezpośredni wpływ na formę produktu, często wpływa na technologię, cenę, procesy organizacyjne towarzyszące produkcji, a coraz częściej na cechy innowacyjne produktu. Największe efekty w zakresie wzornictwa przynoszą działania kompleksowe – nakierowane nie tylko na rozwój wzoru konkretnego produktu czy usługi, ale także na działania związane z zarządzaniem wzornictwem w przedsiębiorstwie.

Dla kogo przewidziane jest Działanie 1.4 Wzór na konkurencję?

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się mikromali i średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polsce Wschodniej oraz spełniający poniższe kryteria:

 1. Wnioskodawca przed dniem złożenia wniosku zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy.
 2. Wnioskodawca zatrudnia co najmniej 5 pracowników.
 3. Wnioskodawca osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tyś PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia.
 4. Wnioskodawca przeprowadził postępowanie ofertowe i dokonał wyboru wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Konkursu oraz podpisał z nim umowę warunkową.

W jaki sposób realizowane jest Działanie 1.4 Wzór na konkurencję?

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję ma charakter II etapowy:

I etap – audyt wzorniczy

W pierwszym etapie zewnętrzni wykonawcy przeprowadzą audyt wzorniczy i wspólnie z przedsiębiorcą dokonają zdefiniowania dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie. Audyt obejmować będzie m.in.:

 • analizę wzorniczą przedsiębiorcy oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych,
 • analizę potrzeb przedsiębiorcy w zakresie zarządzania wzornictwem,
 • analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego przedsiębiorcy.

Maksymalna wartość wsparcia w ramach etapu I wyniesie 100 tys. zł i będzie mogła stanowić maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych audytu (pomoc de minimis).

Przedsiębiorca starający się o dofinansowanie będzie musiał przedstawić wykonawcę audytu, którego kompetencje i doświadczenie zostaną sprawdzone w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie podczas bezpośredniego spotkania (Panel Ekspertów – etap oceny merytorycznej)

Elementem oceny przeprowadzanej przez Panel Ekspertów jest spotkanie członków Panelu Ekspertów z wnioskodawcą. Wnioskodawca w trakcie posiedzenia Panelu Ekspertów jest zobowiązany do przeprowadzenia prezentacji projektu obejmującej określone odgórnie zagadnienia. Maksymalny czas na przeprowadzenie prezentacji to 20 minut. Prezentacji musi dokonać wnioskodawca bądź pracownik wnioskodawcy. Nie dopuszcza się dokonania prezentacji przez przedstawicieli firm doradczych. W prezentacji powinien natomiast wziąć udział przedstawiciel wybranego wykonawcy.

II etap – wsparcie na wdrożenie działań

W drugim etapie przedsiębiorca będzie mógł uzyskać wsparcie na wdrożenie w firmie działań rekomendowanych w wyniku audytu przeprowadzonego w etapie I. Wsparcie w ramach tego etapu będzie mogło być wykorzystane na usługi doradcze związane z realizacją projektu wzorniczego. W przypadku projektów, których efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług wsparcie będzie mogło być udzielone również na zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio związanych z wprowadzeniem tych produktów (wyrobów lub usług) na rynek.

Maksymalna wartość wsparcia w ramach II etapu wyniesie 3 mln zł i nie będzie mogła przekroczyć:

Działanie 1.4 PO PW – wzór na konkurencję – etap II – zasady finansowania

Dodatkowe wymagania:

 • Wsparcie dla indywidualnych przedsiębiorców MSP z Polski Wschodniej
 • Warunkowy wybór wykonawcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
 • Weryfikacja potencjału wykonawcy w procesie oceny projektu
 • Warunkiem ubiegania się o wsparcie w II etapie jest przeprowadzenie i zakończenie I etapu oraz akceptacja strategii wzorniczej

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję – harmonogram naborów w roku 2016

Jesteś zainteresowany uzyskaniem dofinansowania?