RPO Małopolskie

Regionalny Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) jest programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Obszarem realizacji programu jest województwo małopolskie, które jest zaliczone do kategorii 15 regionów słabiej rozwiniętych.

Zgodnie z Umową Partnerstwa, alokacja środków unijnych na RPO WM 2014-2020 wynosi 2 878,2 mln EUR, w tym środki EFRR stanowią 2 068,6 mln EUR oraz środki EFS stanowią 809,6 mln EUR.

Sprawdź dotacje dostępne w ramach RPO WM 2014-2020, które możemy dla Ciebie uzyskać !

Zapoznaj się z ogólnymi informacjami na temat RPO WM 2014-2020:

Regionalny Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) przewiduje do realizacji 13 osi priorytetowych. Są to odpowiednio:

 1. OŚ PRIORYTETOWA 1. GOSPODARKA WIEDZY
 2. OŚ PRIORYTETOWA 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA
 3. OŚ PRIORYTETOWA 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA
 4. OŚ PRIORYTETOWA 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA
 5. OŚ PRIORYTETOWA 5. OCHRONA ŚRODOWISKA
 6. OŚ PRIORYTETOWA 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE
 7. OŚ PRIORYTETOWA 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
 8. OŚ PRIORYTETOWA 8. RYNEK PRACY
 9. OŚ PRIORYTETOWA 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE
 10. OŚ PRIORYTETOWA 10. WIEDZA I KOMPETENCJE
 11. OŚ PRIORYTETOWA 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ
 12. OŚ PRIORYTETOWA 12. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA
 13. OŚ PRIORYTETOWA 13. POMOC TECHNICZNA (EFS)

Regionalny Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w zakresie bezpośredniego wsparcia dla rozwoju przedsiębiorstw oraz wsparcia inwestycji B+R koncentruje swoje wsparcie w 2 osiach priorytetowych: Oś priorytetowa 1 – GOSPODARKA WIEDZY oraz Oś priorytetowa 2 – PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA.

Głównym celem osi priorytetowej 1. GOSPODARKA WIEDZY jest wzrost innowacyjności gospodarki regionalnej, wyrażający się głównie zwiększeniem nakładów na działalność badawczo-rozwojową. W ramach osi priorytetowej 1. wspierane będą interwencje przyczyniające się do wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. Przy zachowaniu komplementarności wobec działań realizowanych za pośrednictwem instrumentów krajowych i wspólnotowych, interwencja ukierunkowana zostanie na zwiększenie aktywności badawczej przedsiębiorstw oraz przygotowanie do komercjalizacji badań i prac rozwojowych w obszarach specjalizacji regionalnej.

Regionalny Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w ramach osi priorytetowej 1. – GOSPODARKA WIEDZY – realizuje Cel tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji poprzez 2 priorytety inwestycyjne: PI 1a oraz PI 1b.

1. Priorytet inwestycyjny 1a Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy

Cel szczegółowy: Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Potencjalne typy projektów:

W ramach priorytetu inwestycyjnego wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego sektora naukowo-badawczego oraz zdolności do podejmowania współpracy z sektorem biznesu w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Interwencją objęte zostaną inwestycje dotyczące rozwijania infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych, w zakresie niezbędnym do uruchomienia lub rozszerzenia działalności badawczo-rozwojowej w obszarach kluczowych dla rozwoju gospodarczego regionu, zgodnie z regionalną strategią inteligentnej specjalizacji.

Wyłączone ze wsparcia będą inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną.

Wspierane przedsięwzięcia przyczynią się do realizacji celu szczegółowego poprzez rozszerzenie dostępu do zasobów nowoczesnej infrastruktury badawczej. Wdrożenie, w większym zakresie, mechanizmu umożliwiającego wykorzystanie wspartej infrastruktury B+R do działalności gospodarczej lub współfinansowania publicznej infrastruktury badawczej ze środków prywatnych wzmocni powiązania pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorstwami. W konsekwencji, powstająca w ośrodkach naukowych wiedza, w większym niż dotychczas stopniu, będzie przyczyniać się do osiągania korzyści gospodarczych.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe

Potencjalne grupy beneficjentów:

1. jednostki naukowe

2. uczelnie

3. konsorcja naukowe

Głównymi grupami docelowymi interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego są: przedsiębiorstwa, zespoły naukowo-badawcze, pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci biorący udział w projektach badawczych.

Na poziomie dokumentu uszczegóławiającego dookreślone zostaną grupy beneficjentów, którzy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych obszarów wsparcia.

Terytorialny obszar realizacji

Wsparciem objęte zostaną interwencje dotyczące całego województwa, a inwestycje lokalizowane będą głównie na obszarach miejskich.

2. Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu

Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Przykładowe typy projektów:

W ramach priorytetu inwestycyjnego interwencja skoncentrowana zostanie na bezpośrednim wsparciu przedsiębiorstw w obszarze działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, obejmującej:

 • realizację badań naukowych i prac rozwojowych, z uwzględnieniem prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej,
 • rozwój infrastruktury dla działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach.

W tej grupie operacji możliwe będzie w szczególności wsparcie dla projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa samodzielnie, w partnerstwie przedsiębiorstw z innymi podmiotami lub w formule konsorcjum z udziałem innych podmiotów, w ramach którego liderem jest przedsiębiorstwo.

Wsparcie zostanie skoncentrowane na przedsięwzięciach realizowanych w obszarach specjalizacji regionalnej, przy jednoczesnym uwzględnieniu tzw. mechanizmu eksperymentacji, zgodnie z zasadami przedsiębiorczego odkrywania, którego celem jest umożliwienie oddolnego identyfikowania nowych obszarów potencjalnej przewagi konkurencyjnej regionu.

Uzupełniająco do głównego obszaru interwencji, wdrożone zostaną mechanizmy służące usprawnieniu transferu wyników badań do gospodarki regionalnej oraz stymulowaniu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw do uruchamiania i rozwijania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, przy współpracy z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu. W tej grupie operacji wykorzystane zostaną następujące mechanizmy:

 • bony na innowacje, jako program bezzwrotnego wsparcia projektów o małej skali, w ramach którego podmioty z sektora MŚP uzyskają dostęp do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, usług, bądź też zmian procesowych w przedsiębiorstwie,
 • regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy, ukierunkowany na wsparcie współpracy sektora nauki oraz przedsiębiorstw, a także wzmocnienie komercjalizacji wyników badań naukowych w oparciu o małopolski model transferu wiedzy i innowacji,
 • bezpośrednie wsparcie instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji w zakresie uzupełnienia infrastruktury, w szczególności badawczo-rozwojowej, niezbędnej do rozszerzenia oferty proinnowacyjnych usług świadczonych na rzecz firm technologicznych.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe

Potencjalne grupy beneficjentów:

1. przedsiębiorstwa

2. konsorcja przedsiębiorstw

3. konsorcja przedsiębiorstw z udziałem takich podmiotów jak: jednostki naukowe, uczelnie (w tym spółki celowe uczelni), organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu

4. instytucje otoczenia biznesu

5. jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

Głównymi grupami docelowymi interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego są przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na poziomie dokumentu uszczegóławiającego dookreślone zostaną grupy beneficjentów, którzy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych obszarów wsparcia.

Terytorialny obszar realizacji

Wsparciem objęte zostaną interwencje dotyczące całego województwa, a inwestycje lokalizowane będą zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.

Celem głównym osi priorytetowej 3. – Przedsiębiorcza Małopolska – jest budowanie i wzmacnianie pozycji konkurencyjnej sektora MŚP.

Podejmowane w ramach osi działania służyć będą realizacji celu głównego Umowy Partnerstwa związanego ze zwiększaniem konkurencyjności gospodarki, w szczególności, w zakresie dotyczącym celu szczegółowego odnoszącego się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza poprzez tworzenie warunków dla bardziej elastycznego funkcjonowania na rynku podmiotów sektora MŚP oraz wzrostu ich znaczenia gospodarczego.

Regionalny Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w ramach osi priorytetowej 3. – Przedsiębiorcza Małopolska – realizuje Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP poprzez 3 priorytety inwestycyjne: PI 3a, PI 3b oraz PI 3c.

Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości

Cel szczegółowy: Lepsze warunki do rozwoju MŚP

Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które zostaną objęte wsparciem:

W ramach priorytetu inwestycyjnego realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu tworzenia i rozbudowy infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego oraz promocji przedsiębiorczości i kreowania postaw przedsiębiorczych oraz wsparcie dla MŚP we wczesnej fazie rozwoju (tj. działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące), w tym również start-up.

W obszarze dotyczącym infrastruktury i działań na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, realizowane będą w szczególności operacje związane z tworzeniem nowych i rozbudową istniejących stref aktywności gospodarczej (SAG), w tym kompleksowe uzbrojenie, dozbrojenie terenów inwestycyjnych – także działających w formule parków przemysłowych, w tym m.in. tworzenia na ich terenie wewnętrznych układów komunikacyjnych oraz wyposażenia w niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturę, budynki i budowle (budynki i budowle wyłącznie w ograniczonym zakresie). Przygotowane / rozbudowane SAG mogą przyjmować również przedsiębiorstwa inne niż te we wczesnej fazie rozwoju, co więcej z możliwości takiej nie wyłącza się przedsiębiorstw dużych.

Jednak, z uwagi na fakt, iż środki finansowe w ramach CT 3 mają służyć podnoszeniu konkurencyjności mikro, małych i średnich firm, wkład EFRR będzie proporcjonalnie pomniejszony w sytuacji wykorzystania uzbrojonej infrastruktury przez duże przedsiębiorstwa.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe

Główne grupy beneficjentów:

1. MŚP – działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące

2. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

3. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

4. instytucje otoczenia biznesu

5. organizacje pozarządowe

6. podmioty prowadzące ośrodki przedsiębiorczości akademickiej

7. podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi

8. podmioty wdrażające instrumenty finansowe

Główną grupę docelową wsparcia stanowić będą przedsiębiorcy zainteresowani zlokalizowaniem działalności gospodarczej w strefach aktywności gospodarczej, przedsiębiorcy zainteresowani ofertą inkubatorów przedsiębiorczości oraz MŚP we wczesnej fazie rozwoju.

Na poziomie dokumentu uszczegóławiającego dookreślone zostaną grupy beneficjentów, którzy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych obszarów wsparcia.

Terytorialny obszar realizacji

Wsparciem objęte zostaną interwencje dotyczące całego województwa, a inwestycje lokalizowane będą zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.

W odniesieniu do zaplanowanych działań z w/w zakresu przewiduje się również zastosowanie instrumentów rozwoju terytorialnego, tj. subregionalnego programu rozwoju (instrument dedykowany interwencji w ramach subregionów funkcjonalnych – obszarów strategicznej interwencji województwa). Równocześnie w w/w zakresie interwencji, wsparciem objęte zostaną także interwencje skoncentrowane na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego – Metropolii Krakowskiej (Obszar Strategicznej Interwencji). Mechanizmem promującym wsparcie powyższego OSI będzie wyodrębnienie alokacji finansowej dla wsparcia miasta wojewódzkiego i jego obszaru funkcjonalnego realizowanego w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

Priorytet inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia

Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które zostaną objęte wsparciem:

W ramach priorytetu inwestycyjnego na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej promocji oferty gospodarczej regionu (w wymiarze zarówno krajowym, jak i zagranicznym), promocji innowacyjności, a także przedsięwzięcia związane ze wsparciem małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne, w tym m.in. poprzez: organizację zagranicznych misji gospodarczych dla małopolskich przedsiębiorców, organizację wystaw, targów oraz innych wydarzeń poświęconych wymianie gospodarczej pozwalających znaleźć potencjalnych nabywców, opracowywanie analiz rynków zagranicznych, promowanie grup towarowych, usług i nowoczesnych technologii reprezentujących wybrane branże (w szczególności zgodne z regionalnymi specjalizacjami), wsparcie przedsiębiorców w dopasowaniu oferty produktowej / usługowej do określonych rynków, otwieranie nowych kanałów biznesowych ułatwiających sprzedaż za granicą. W powiązaniu z powyższymi działaniami, planuje się również zapewnienie wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie, w tym m.in. rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji n/t ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o regionie, utworzenie sieci współpracy biznes – IOB – jednostki samorządu terytorialnego, prezentacja zintegrowanej oferty stref aktywności gospodarczych.

Realizacja kompleksowych i skoordynowanych działań wzmacniających wizerunek regionalnej gospodarki obejmujących m.in. promocję gospodarczą regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym, będzie się opierać na wypracowanej wspólnie z partnerami gospodarczymi, spójnej polityce inwestycyjnej regionu.

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się także bezpośrednie wsparcie dla małopolskich MŚP na rzecz zwiększania ich aktywności międzynarodowej oraz zdobywania nowych rynków zbytu, w tym m.in. na opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia, opracowanie strategii / planu działalności międzynarodowej, zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, w tym np. strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym. Wspierane będą również projekty z zakresu m.in. udziału w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.), dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie).

Wszystkie działania MŚP wspierane w zakresie umiędzynaradawiania działalności muszą wynikać ze strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

Dopuszcza się realizację przez jednostki samorządu terytorialnego projektów co do zasady realizowanych przez instytucje otoczenia biznesu.

W przypadku projektów, których bezpośrednimi odbiorcami, ale nie beneficjentami, są przedsiębiorcy i korzystanie z nich wyczerpywać będzie znamiona pomocy publicznej, będzie ona udzielana na tzw. drugim poziomie, przez beneficjenta realizującego projekt.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe

Główne grupy beneficjentów:

1. MŚP

2. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia – w zakresie promocji gospodarczej, w tym promocji innowacyjności oraz wsparcia procesu inwestycyjnego

3. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną – w zakresie promocji gospodarczej, w tym promocji innowacyjności oraz wsparcia procesu inwestycyjnego

4. instytucje otoczenia biznesu – w zakresie promocji gospodarczej, w tym promocji innowacyjności oraz wsparcia procesu inwestycyjnego

5. organizacje pozarządowe – w zakresie promocji gospodarczej, w tym promocji innowacyjności oraz wsparcia procesu inwestycyjnego

Główną grupę docelową wsparcia stanowić będą przedsiębiorcy sektora MŚP zainteresowani umiędzynaradawianiem swojej działalności.

Na poziomie dokumentu uszczegóławiającego dookreślone zostaną grupy beneficjentów, którzy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych obszarów wsparcia.

Terytorialny obszar realizacji

Wsparciem w zakresie działań promocyjnych oraz internacjonalizacji MŚP objęte zostaną interwencje dotyczące całego województwa, kraju i rynków międzynarodowych a inwestycje lokalizowane będą na terenie Małopolski, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.

Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

Cel szczegółowy: Zwiększona produktywność sektora MŚP

Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które zostaną objęte wsparciem:

W ramach priorytetu inwestycyjnego realizowane będzie wsparcie inwestycyjne na rzecz MŚP działających na rynku dłużej niż 24 miesiące.

Finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności, prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu, w tym w szczególności:

 • inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny),
 • inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
 • przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów
 • najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology) – nowoczesne rozwiązania
 • umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z
 • mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców (jako element
 • kompleksowego projektu).

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez rozwój instrumentów finansowych. Instrumenty finansowe będą ukierunkowane przede wszystkim na rozwój przedsiębiorstw, wzmacnianie podstawowej działalności, realizację nowych projektów lub wchodzenie na nowe rynki. Instrumenty finansowe będą zatem wspierać inwestycje zarówno w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy, pod warunkiem, że jest on powiązany z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa. Dobór instrumentów finansowych oraz zakresu i obszarów ich zastosowania nastąpi po przeprowadzeniu oceny ex-ante, o której mowa w art. 37 rozporządzenia ogólnego.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe

Główne grupy beneficjentów:

1. podmioty wdrażające instrumenty finansowe

2. MŚP, działające na rynku dłużej niż 24 miesiące

Grupę docelową wsparcia stanowić będzie sektor małopolskich MŚP, działających na rynku dłużej niż 24 miesiące.

Na poziomie dokumentu uszczegóławiającego dookreślone zostaną grupy beneficjentów, którzy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych obszarów wsparcia.

Terytorialny obszar realizacji

Wsparciem objęte zostaną interwencje dotyczące całego województwa, a inwestycje lokalizowane będą zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.

W celu poznania bliższych szczegółów oraz możliwości uzyskania dofinansowania w ramach planowanych konkursów zapraszamy do kontaktu.

W dniu 14 maja 2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Regionalny Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) – harmonogramy naborów wniosków:

Poznaj szczegóły i sprawdź planowane terminy naborów dla RPO WM 2014-2020.

W ramach osi priorytetowej 1. Gospodarka Wiedzy Regionalny Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w roku 2015 przewiduje nabory do poniższych działań:

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje

Typy projektów: A. mały bon, B. duży bon

orientacyjna kwota alokacji: 3 329 960,00 zł

orientacyjny termin naboru: III kw. 2015

W ramach osi priorytetowej 3. Przedsiębiorcza Małopolska Regionalny Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w roku 2015 przewiduje nabory do poniższych działań:

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski

Tytpy projektów:

A. promocja oferty gospodarczej regionu

B. wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne

C. promocja innowacyjności

D. wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie

orientacyjna kwota alokacji: 9 027 000,00 zł

orientacyjny termin naboru: III kw. 2015