RPO Opolskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO) – zakres RPO WO 2014-2020 jest odpowiedzią na wyzwania rozwojowe, określone dla regionu w głównych dokumentach strategicznych, uwzględnia te obszary interwencji, których realizacja przyniesie największe efekty.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO) – dowiedz się więcej o programie:

Województwo opolskie jest najmniejszym regionem Polski w ujęciu terytorialnym, a także pod względem liczby ludności. Najważniejszym wyzwaniem rozwojowym województwa opolskiego, determinującym całą regionalną politykę do 2020 r. jest zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji. Wyzwanie wynika z wielu przenikających się, komplementarnych względem siebie czynników takich jak m.in. zmiana struktury demograficznej regionu (zmniejsza się liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym, rośnie liczba osób w wieku starszym, a poziom obciążenia ekonomicznego grupy produkcyjnej jest i będzie w regionie opolskim jednym z najwyższych w Europie).

Określenie nowych kierunków rozwoju Unii Europejskiej, Polski oraz województwa opolskiego, wymogły weryfikację oraz zmianę podejścia do innowacyjności i transferu wiedzy. Nadrzędnym zadaniem polityki regionalnej w najbliższych latach jest skoncentrowanie wysiłków na najważniejszych obszarach rozwoju w celu optymalnego wykorzystania potencjałów wewnętrznych regionu. Jak zidentyfikowano w RSIWO2020 najważniejsze dla regionu są skuteczny transfer wiedzy, wzmacnianie innowacyjności oraz edukacja i kształcenie na rzecz innowacyjnej gospodarki. Biorąc to pod uwagę ważne jest systemowe wsparcie specjalizacji regionalnych, potencjału badawczego i edukacyjnego oraz komercjalizacja wyników prac B+R, a także profesjonalizacja i koncentracja branżowa IOB. Hierarchizacja obszarów rozwojowych województwa opolskiego, określona w RSIWO2020 wyznacza specjalizacje regionalne. Kluczowe obszary rozwoju z uwzględnieniem technologii i wiedzy regionalnej to:

 • chemiczny;
 • budowlany wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi;
 • maszynowy i elektromaszynowy;
 • paliwowo-energetyczny;
 • rolno-spożywczy;
 • drzewno-papierniczy, w tym przemysł meblarski;
 • metalowy i metalurgiczny.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO) obejmuje 11 osi priorytetowych, w ramach których realizowane będą wybrane działania i poddziałania, mające na celu realizację określonych projektów na rzecz rozwoju województwa podkarpackiego. Poszczególne osie priorytetowe kształtują się jak poniżej:

 1. INNOWACJE W GOSPODARCE
 2. KONKURENCYJNA GOSPODARKA
 3. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
 4. ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM
 5. OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO
 6. ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNOŚCI MIESZKAŃCÓW
 7. KONKURENCYJNY RYNEK PRACY
 8. INTEGRACJA SPOŁECZNA
 9. WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI
 10. INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ
 11. POMOC TECHNICZNA

Z punktu widzenia bezpośredniego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w województwie opolskim Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO) uwagę koncentruje w 2 osiach priorytetowych: Oś priorytetowa I – Innowacje w gospodarce oraz Oś priorytetowa II – Konkurencyjna gospodarka.

W ramach Osi priorytetowej I Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO) realizuje 2 cele szczegółowe oraz przypisane im priorytety inwestycyjne:

Cel szczegółowy 1: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, oraz Priorytet Inwestycyjny 1b (PI 1b): Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.

Główne typy przedsięwzięć to:

 • budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
 • finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.:
  • badań naukowych i przemysłowych,
  • prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),
  • linii pilotażowych,
  • działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,
  • zaawansowanych zdolności produkcyjnych,
  • pierwszej produkcji,
  • wsparcie budowy, rozbudowy, zakupu wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, poprzez instrumenty finansowe.

Główne typy beneficjentów:

– przedsiębiorstwa, w szczególności MSP; podmiot wdrażający instrument finansowy.

Cel szczegółowy 2: Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej oraz Priorytet inwestycyjny 1a (PI 1a):Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy.

Główne typy przedsięwzięć w w/w zakresie to:

inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie B+R jednostek naukowych i szkół wyższych zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami – realizowane będą jedynie projekty umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne.

W ramach Osi priorytetowej II Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO) realizuje 3 cele szczegółowe oraz przypisane im odpowiednio priorytety inwestycyjne:

Cel szczegółowy 1: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP oraz Priorytet inwestycyjny 3c (PI 3c); Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

Główne typy przedsięwzięć to:

 • wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I;
 • inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;
 • inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty;
 • wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B);
 • wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E);
 • wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C);
 • wsparcie wdrożenia innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I, poprzez instrumenty finansowe;
 • wsparcie inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, poprzez instrumenty finansowe;
 • wsparcie inwestycji w rozwój przedsiębiorstw zwiększających skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty, poprzez instrumenty finansowe

Główne typy beneficjentów:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • podmiot wdrażający instrument finansowy.

Cel szczegółowy 2: Lepsze warunki do rozwoju MSP oraz Priorytet inwestycyjny 3a (PI 3a): Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Główne typy przedsięwzięć to:

 • inwestycje polegające na przygotowaniu terenu inwestycyjnego, w tym uzbrojenie terenu inwestycyjnego w media;
 • rozwój wewnętrznej infrastruktury niezbędnej do właściwego skomunikowania terenu inwestycyjnego;
 • rozwój infrastruktury i terenów inwestycyjnych, w tym na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych, popegeerowskich i nadanie im nowych funkcji gospodarczych,
 • zaawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych;
 • wsparcie rozwoju IOB dla świadczenia zaawansowanych, udoskonalonych usług dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw.

Główne typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • inne podmioty publiczne zarządzające terenami inwestycyjnymi, w tym powojskowymi, poprzemysłowymi, pokolejowymi i popegeerowskimi;
 • operator systemu popytowego dla MSP;
 • instytucje otoczenia biznesu, w tym jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki.

Cel szczegółowy 3: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MSP oraz Priorytet inwestycyjny 3b (PI 3b): Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MSP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

Główne typy przedsięwzięć:

 • wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwierania nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
 • wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
 • promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym.

Główne typy beneficjentów:

– mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej nie prowadzące produkcji podstawowej produktów rolnych, zgodnie z art. 2 pkt. 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

W celu poznania bliższych szczegółów oraz możliwości uzyskania dofinansowania w ramach planowanych konkursów zapraszamy do kontaktu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO) – sprawdź planowany harmonogram naborów wniosków !

 1. Rok 2015: RPO_Opolskie_Harmonogram_na_2015_rok
 2. Rok 2016: RPO_Opolskie_Harmonogram_naborow_wnioskow_2016