Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

2.3.5 Design dla przedsiębiorców to poddziałanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), które wspiera projekty mające na celu upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z projektantami.

W ramach poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców dofinansowanie może być udzielone na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa – wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt.

Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców realizowane jest w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, w ramach II osi priorytetowej PO IR.

Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkursy, obejmujące projekty realizowane poprzez Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców  jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej), potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, których siedziba oraz oddziały (w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej, Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej adresy wykonywania działalności gospodarczej) nie mieszczą się na terytorium województw Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Na co można uzyskać dofinansowanie

 • Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji następujących działań:

A. USŁUGI DORADCZE (finansowane wyłącznie z pomocy de minimis):

1) uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego, mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu),

2) uzyskania niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),

B. INWESTYCJE (finansowane wyłącznie z Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej):

3) realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu).

 • Szczegóły dotyczące zasad finansowania projektów oraz katalog kosztów kwalifikowanych

Projekt musi wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

 • MAKSYMALNY CZAS TRWANIA PROJEKTU: 36 miesięcy

W okresie 36 miesięcy musi zostać zrealizowany zakres rzeczowo-finansowy projektu, wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu stanowiące rezultat projektu oraz złożony wniosek o płatność końcową.

Jeżeli projekt będzie dotyczył wdrożenia produktu, który ze względu na swoją specyfikę, przed wprowadzeniem na rynek, wymaga pozyskania certyfikatów, co ze względów proceduralnych nie będzie możliwe w okresie 36 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu, to za wdrożenie produktu uznaje się termin poprawnego zgłoszenia produktu do certyfikacji oraz przekazanie tego zgłoszenia do PARP.

2.3.5 Design dla przedsiębiorców 2019

2.3.5 design dla przedsiębiorców PO IR

runda I – od 4 marca 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r.;

runda II – od 16 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r. (g. 16:00)

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 3 515 000,00 zł
 • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 46 485 000,00 zł

Poziom i intensywność wsparcia

 1. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem, a także minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 60 000 zł.
 2. Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 500 000 zł.
 3. Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji początkowej wynosi 1 000 000 zł.
 4. Maksymalna intensywność dofinansowania dla usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.
 5. Maksymalna intensywność dofinansowania w zakresie inwestycji początkowej określona została w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Czas trwania oceny wniosków

 • łączny czas oceny (jednoetapowa): do 60 dni od daty zakończenia naboru w ramach danej rundy.
 • przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu: do 80 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.

Na co należy zwrócić uwagę w konkursie 2019

2.3.5 Design dla przedsiębiorców – Pozyskaj dofinansowanie !

 • Planujesz wprowadzić na rynek nowe produkty lub usługi ?
 • Chciałbyś skorzystać z usług doradczych w zakresie profesjonalnego procesu projektowego, w celu opracowania nowego projektu wzorniczego ?
 • Interesują Cię usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego produktu ?
 • Planujesz realizację inwestycji, w celu wprowadzenia nowych produktów na rynek ?

Pomożemy Ci przygotować projekt.

2.3.5 Design dla przedsiębiorców – Archiwum konkursów

Terminy konkursu w roku 2018:

 • Konkurs został podzielony na 3 rundy:

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

 1. dla rundy I – od 3 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.;
 2. dla rundy II – od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r.;
 3. dla rundy III – od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r.(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja konkursowa

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE BIZNESOWE – BĄDŹ NA BIEŻĄCO !