Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus 2020 – 2.3.5 PO IR

Design dla przedsiębiorców – 2.3.5 PO IR –to poddziałanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), które wspiera projekty mające na celu upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z projektantami.

W ramach poddziałania Design dla przedsiębiorców – 2.3.5 PO IR –dofinansowanie może być udzielone na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa – wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt.

Design dla przedsiębiorców – poddziałanie 2.3.5 PO IR – realizowane jest w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, w ramach II osi priorytetowej PO IR.

Design dla Przedsiębiorców – Dostępność Plus

W roku 2020/2021 poddziałanie 2.3.5 PO IR realizowane będzie w formule
Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus i ukierunkowane na wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (powstałych w wyniku profesjonalnego procesu projektowego), ukierunkowanych na zaspokojenie m.in. potrzeb osób starszych i o różnym stopniu niepełnosprawności.

Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkursy, obejmujące projekty realizowane poprzez Poddziałanie 2.3.5 PO IR – Design dla przedsiębiorców jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus 2020 (2.3.5 PO IR)

 • ogłoszenie konkursu: 26 października 2020
 • rozpoczęcie naboru wniosków: 24 listopada 2020
 • planowane zakończenie naboru: nabór został skrócony do dnia 31.03.2021 (runda II jest rundą ostatnią)
 • konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności
 • konkurs podzielony na rundy
 1. dla rundy I  – od 24 listopada 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
 2. dla rundy II – od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. (skrócona)
 • kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 70 mln złotych

– zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 8 463 000,00 zł

– zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 61 537 000,00 z

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz  nastąpi wprowadzenie go na rynek.

Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej (zgodnie z rozporządzeniem KE 651/2014) niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Nowy lub znacząco ulepszony produkt musi odpowiadać na potrzeby osób o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności (osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się; osób niewidomych i słabo widzących; osób głuchych i słabo słyszących; osób głuchoniewidomych; osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi; osób starszych i osłabionych chorobami; kobiet w ciąży; osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi; osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego); osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci); osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem).

UWAGA: Jeśli rezultatem projektu jest oprogramowanie to powinno ono jednocześnie stanowić znacząco ulepszoną zmianę w zakresie wyrobów będących rzeczami (np. zmiany w zakresie maszyn, urządzeń wnioskodawcy). Jeśli przedmiotem projektu jest stworzenie oprogramowania, będącego samodzielnym przeznaczonym do sprzedaży produktem (wyrobem) zostanie ono uznane za niekwalifikowalne.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej), potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, których siedziba oraz oddziały (w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej, Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej adresy wykonywania działalności gospodarczej) nie mieszczą się na terytorium województw Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Na co można uzyskać dofinansowanie

 • Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji następujących działań:

A. USŁUGI DORADCZE (finansowane wyłącznie z pomocy de minimis):

1) uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego, mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu),

2) uzyskania niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),

B. INWESTYCJE (finansowane wyłącznie z Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej):

3) realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu).

 • Szczegóły dotyczące zasad finansowania projektów oraz katalog kosztów kwalifikowanych

Projekt musi wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

 • MAKSYMALNY CZAS TRWANIA PROJEKTU: 36 miesięcy

W okresie 36 miesięcy musi zostać zrealizowany zakres rzeczowo-finansowy projektu, wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu stanowiące rezultat projektu oraz złożony wniosek o płatność końcową.

Jeżeli projekt będzie dotyczył wdrożenia produktu, który ze względu na swoją specyfikę, przed wprowadzeniem na rynek, wymaga pozyskania certyfikatów, co ze względów proceduralnych nie będzie możliwe w okresie 36 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu, to za wdrożenie produktu uznaje się termin poprawnego zgłoszenia produktu do certyfikacji oraz przekazanie tego zgłoszenia do PARP.

Design dla przedsiębiorców – 2.3.5 PO IR – ogólne założenia

2.3.5-design-dla-przedsiebiorcow-2019-konkurs

Poziom i intensywność wsparcia

 1. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł, natomiast dofinansowania 51 000 zł, z zastrzeżeniem, że dotyczą wydatków w ramach usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu.
 2. Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1 500 000 zł, w podziale – jak poniżej – na usługi doradcze oraz inwestycję
 3. Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 500 000 zł.
 4. Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji początkowej wynosi 1 000 000 zł.
 5. Maksymalna intensywność dofinansowania dla usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.
 6. Maksymalna intensywność dofinansowania w zakresie inwestycji początkowej określona została w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Czas trwania oceny wniosków

 • łączny czas oceny (jednoetapowa): do 60 dni od daty zakończenia naboru w ramach danej rundy.
 • przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu: do 80 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.

Dokumentacja konkursowa – 2.3.5 Design dla Przedsiębiorców 2020 – Dostępność Plus

Design dla przedsiębiorców 2020 – Dostępność Plus (2.3.5 PO IR) – pozyskaj dofinansowanie !

 • Planujesz wprowadzić na rynek nowe produkty lub usługi ?
 • Chciałbyś skorzystać z usług doradczych w zakresie profesjonalnego procesu projektowego, w celu opracowania nowego projektu wzorniczego ?
 • Interesują Cię usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego produktu ?
 • Planujesz realizację inwestycji, w celu wprowadzenia nowych produktów na rynek ?

Pomożemy Ci przygotować projekt.

Design dla przedsiębiorców – 2.3.5 PO IR –Archiwum konkursów

 • Konkurs 2019:

Na co należy zwrócić uwagę – na podstawie konkursu 2019

Dokumentacja konkursu 2.3.5 Design dla Przedsiębiorców 2019

 • Konkurs 2018:
 • Konkurs został podzielony na 3 rundy:

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

 1. dla rundy I – od 3 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.;
 2. dla rundy II – od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r.;
 3. dla rundy III – od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r.(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja konkursowa

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE BIZNESOWE – BĄDŹ NA BIEŻĄCO !