Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 5 grudnia 2022 roku:

Aktualne informacje na temat Programu

👉 Strona internetowa Programu FE dla Małopolski 2021-2027 wraz z opisem Programu

👉 Aktualności dotyczące Programu FE dla Małopolski 2021-2027, w tym m. in. informacje dotyczące harmonogramu naborów wniosków oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Opis Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

Program realizowany będzie w ramach poniższych Priorytetów:

Priorytet 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości

 • 1(i) rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
 • 1(ii) czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów
 • 1(iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Priorytet 2. Fundusze europejskie dla środowiska

 • 2(i) wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
 • 2(ii) wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju
 • 2(iv) wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego
 • 2(v) wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej
 • 2(vi) wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej
 • 2(vii) wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Priorytet 3. Fundusze europejskie dla transportu miejskiego

 • 2(viii) wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej

Priorytet 4. Fundusze europejskie dla transportu regionalnego

 • 3(ii) rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej

Priorytet 5. Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną

 • 4(ii) poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online
 • 4(iii) wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne
 • 4(v) zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej
 • 4(vi) wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego

 • 4(a) poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej
 • 4(c) wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
 • 4(d) wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia
 • 4(f) wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 • 4(g) wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej
 • 4(h) wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji
 • 4(i) wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów
 • 4(j) wspieranie integracji społeczno-gospodarczej społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie
 • 4(k) zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej
 • 4(l) wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci

Priorytet 7. Fundusze europejskie dla wspólnot lokalnych

 • 5(i) wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich
 • 5(ii) wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach innych niż miejskie

Priorytet 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej

 • Sprawiedliwa i efektywna transformacja regionu węglowego w kierunku zielonej, cyfrowej gospodarki, zapewniająca wysoką jakość życia mieszkańców w czystym środowisku

Priorytet 9. Pomoc techniczna FST
Priorytet 10. Pomoc techniczna EFRR
Priorytet 11. Pomoc techniczna EFS+

Rozwój przedsiębiorczości w ramach FE dla Małopolski 2021-2027

 • 1(iii) wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

Dotacje bezzwrotne zaplanowano w zakresie:

 • internacjonalizacji MŚP
 • usług dla MŚP we wczesnej fazie rozwoju
 • promocji gospodarczej i wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie.

W ramach celu szczegółowego 1(iii) realizowana będzie interwencja przyczyniająca się do wzmocnienia konkurencyjności sektora małopolskich MŚP. Interwencja ukierunkowana zostanie na inwestycje w MŚP, w tym zwiększające ich zaawansowanie technologiczne i zdolność do wdrażania innowacji.

Wsparciem objęte będę działania z zakresu innowacyjności produktowej i procesowej przedsiębiorstw, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do ich rozwoju m.in. w obszarze gospodarki opartej o przemysł 4.0 oraz gospodarki w obiegu zamkniętym.

Ponadto zaplanowano działania ułatwiające przedsiębiorcom ekspansję na rynki zagraniczne oraz działania mające na celu rozwój młodych przedsiębiorstw posiadających innowacyjne pomysły biznesowe.

Proponowana oferta wsparcia jest komplementarna do działań planowanych w celu szczegółowym 1(i), w ramach którego wsparcie będzie przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorstw z potencjałem do prowadzenia prac B+R, natomiast w ramach cs 1(iii) zaplanowano wsparcie dla firm z mniejszym doświadczeniem w działalności innowacyjnej lub zainteresowanych rozwojem w innych obszarach.

Wsparcie w ramach cs 1(i) obejmie wytwarzanie innowacji w przedsiębiorstwach, powodując tym samym zwiększenie podaży rozwiązań B+R gotowych do wdrożenia w ramach cs 1 (iii).

W celu zmniejszania dysproporcji pomiędzy rozwojem poszczególnych części regionu, zostaną zastosowane preferencje w dostępie do środków dla przedsiębiorstw z obszarów zmarginalizowanych. Premiowane będzie powiązanie realizowanych projektów z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Proponowana oferta działań odpowiada na najważniejsze identyfikowane wyzwania rozwojowe regionu w obszarze inteligentnego rozwoju gospodarczego, wsparciem objęte zostaną:

 • inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw

W tej grupie operacji wspierane będę projekty inwestycyjne przedsiębiorstw, w tym w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia, technologie, wartości niematerialne i prawne mające na celu rozbudowę przedsiębiorstw, rozwój produktu lub usługi, wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększenie skali prowadzonej działalności, zdobywanie nowych rynków zbytu.

Interwencja skierowana również zostanie na działania z zakresu innowacyjności produktowej i procesowej przedsiębiorstw, w tym wdrożenia wyników prac B+R do działalności własnej przedsiębiorstwa, a także zmianę modeli działalności przedsiębiorstw w kierunku cyfryzacji, gospodarki opartej o przemysł 4.0 oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Przyspieszanie procesów transformacji cyfrowej przedsiębiorstw stanowi duży potencjał do wzrostu firm, jednocześnie zastosowanie nowoczesnych rozwiązań IT daje pole do działania cyberprzestępcom, dlatego wsparciem objęte zostaną inwestycje w rozwiązania podnoszące poziom cyberbezpieczeństwa w firmach.

Inwestycje cyfryzacyjne będą mieć charakter uzupełniający w stosunku do pozostałych rodzajów inwestycji wspieranych w ramach celu szczegółowego.

W zakresie GOZ wspierane będą przedsięwzięcia obejmujące wdrażanie rozwiązań związanych m.in. ze zmniejszeniem zasobo- i materiałochłonności procesów produkcyjnych i logistycznych, wykorzystaniem nowych materiałów, zmianą technologii produkcji, czy też nowoczesnymi technikami recyklingu.

W celu zwiększenia potencjału przedsiębiorstw do transformacji przemysłowej środki będą mogły zostać przeznaczone na działania doradcze w tym m.in. specjalistyczną pomoc przy integracji nowych maszyn, urządzeń oraz oprogramowania w działalności przedsiębiorstwa.

Dodatkowo w ramach realizowanych projektów możliwe będzie przeznaczenie dofinansowania na wsparcie kompetencji i umiejętności przedsiębiorców i pracowników, dot. m.in. wykorzystania nowych technologii, umiejętności cyfrowych, w zakresie dot. realizowanego projektu, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb beneficjenta.

W ramach projektów wdrażanych z wykorzystaniem instrumentów finansowych możliwe będzie finansowanie kapitału obrotowego, pod warunkiem powiązania z działalnością inwestycyjną przedsiębiorstwa.

 • wsparcie dla firm we wczesnej fazie rozwoju

Istotną rolę w stymulowaniu środowiska przedsiębiorczości w regionie stanowi wspieranie młodych innowacyjnych firm, w tym działających w oparciu o nowe technologie.

Planowane instrumenty w postaci programów rozwojowych będą zapewniały zróżnicowane wsparcie dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw będących we wczesnej fazie rozwoju.

Wsparciem objęty zostanie proces rozwoju nowych firm obejmujący m.in prace nad wstępną koncepcją produktu/usługi i tworzeniem założeń modelu biznesowego; rozwój produktu/usługi, testowanie i weryfikację produktów/ usług, pomoc w poszukiwaniu klientów, odbiorców tworzonych rozwiązań, technologii. W tym celu zapewniona zostanie kompleksowa oferta obejmująca dostęp do specjalistycznych usług indywidualnie dopasowanych do potrzeb przedsiębiorców. Nie wyklucza się również wsparcia w formie grantów na rozwój produktu /usługi, jako element programu rozwojowego.

Ponadto realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu wsparcia rozwoju nowych MŚP poprzez świadczenie specjalistycznych usług przez inkubatory przedsiębiorczości (m.in wsparcie szkoleniowe, coachingowe, mentoringowe).

W uzupełniającym zakresie możliwe będzie również wsparcie potencjału infrastrukturalnego inkubatorów przedsiębiorczości, jako elementu niezbędnego do rozwoju oferty usług na rzecz MŚP we wczesnej fazie rozwoju.

Warunkiem wsparcia będzie udokumentowana analiza potrzeb na dany rodzaj usługi i typ infrastruktury planowany do objęciem wsparciem w ramach projektu.

W uzupełnieniu do planowanych działań przewiduje się również organizację wydarzeń, spotkań networkingowych, branżowych warsztatów specjalistycznych mających na celu aktywizację młodych firm w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności i nowych technologii.

 • umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki oraz wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie

W ramach tego kierunku interwencji prowadzone działania obejmą bezpośrednie wsparcie dla małopolskich MŚP na rzecz zwiększania ich aktywności międzynarodowej, w tym m.in. wsparcie doradcze w zakresie opracowania/zmiany modeli biznesowych w związku z internacjonalizacją przedsiębiorstwa, poszukiwania partnerów na rynkach zagranicznych/ analizy rynków docelowych, opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym, uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na rynek docelowy (certyfikaty, pozwolenia itp.).

Wspierane będą również projekty dot. udziału w charakterze wystawcy przedsiębiorstw w krajowych wydarzeniach wystawienniczych o charakterze międzynarodowym oraz zagranicznych wydarzeniach o charakterze gospodarczym.

Na wsparcie mogą liczyć również przedsięwzięcia obejmujące: promocję innowacyjności w regionie szczególnie w powiązaniu z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, promocję oferty gospodarczej małopolskich przedsiębiorstw, wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne, w tym z wykorzystaniem takich narzędzi jak: misje gospodarczych małopolskich przedsiębiorców, targi, wizyty studyjne, konferencje, opracowywanie analizy rynków zagranicznych, ułatwianie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi, udział w sieciach współpracy. Wszystkie przedsięwzięcia/wydarzenia będą się odbywały z udziałem i na rzecz przedsiębiorców.

W uzupełnieniu do powyższych działań planowane jest wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie oraz wzmacnianie pozycji eksportowej Małopolski, w tym wsparcie obsługi inwestorów oraz eksporterów w modelu one-stop-shop.

Interwencja zostanie skierowana na działania mające na celu pozyskanie i obsługę inwestorów zainteresowanych lokowaniem nowych inwestycji na terenie Małopolski, jak i działających już w regionie, m.in. poprzez kompleksowe przygotowanie oferty inwestycyjnej regionu odpowiadającej indywidualnym potrzebom inwestorów, rozwój katalogu usług informacyjnych i szkoleniowych świadczonych inwestorom, budowanie standardów obsługi przedsiębiorców we współpracy z jednostkami sektora publicznego, w tym JST, punkt wsparcia eksportera, działania doradcze oraz szkoleniowe dla MŚP planujących rozpocząć/ rozwijać działalność eksportową. Kompleksowa oferta działań zostanie skierowana do przedsiębiorstw z sektora MŚP.

 • Główne grupy docelowe – typy Beneficjentów

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, przedsiębiorstwa mid- caps oraz small mid-caps.

Wsparcie skoncentrowane będzie na sektorze MŚP. MŚP będą wspierane na zasadach preferencyjnych względem podmiotów innych niż MŚP – w zakresie formy wsparcia lub zasad udzielania pożyczek. Przedsiębiorstwa typu small mid caps i mid caps będą wspierane wyłącznie w ramach instrumentów finansowych.

Dowiedz się więcej !

👉 Zapytaj o dostępne dotacje

Informacje archiwalne

Konsultacje programu – Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska Przyszłości

W dniu 1.12.2021 zakończono konsultacje społeczne Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Prezentacja – Projekt Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

To także może Cię zainteresować