Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027

Program zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 7 grudnia 2022.

Nowy program finansowany będzie z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). W ramach dostępnej alokacji 1 298 938 733 euro przewidywane jest wsparcie w ramach 12 priorytetów.

Program przyczyni się do dalszego wzrostu gospodarczego Podlaskiego. Obszary, które będą mogły liczyć na wsparcie, to m.in. działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna, ochrona różnorodności biologicznej, dziedzictwo kulturowe, edukacja czy aktywizacja zawodowa i społeczna osób w trudnej sytuacji.

Program FEdP zakłada pomoc unijną w wielu dziedzinach życia. Skorzystają z niej przedsiębiorcy, samorządy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej i wielu innych beneficjentów.

FEdP podzielony jest na części, na które przyporządkowane zostały konkretne kwoty z funduszy europejskich. To:

  • Badania i innowacje (z wkładem UE 166,8 mln euro) – gdzie zaplanowano m.in. wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, badań i rozwoju, e-usług, cyberbezpieczeństwa, promocji podlaskiej gospodarki, usług doradczych dla firm oraz pomoc dla nowo powstałych przedsiębiorstw;
  • Region przyjazny środowisku (359 mln euro) – przewiduje wspieranie efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu, transformację regionalnej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, wsparcie gospodarki wodno-ściekowej czy działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury;
  • Lepiej skomunikowany region (147,1 mln euro) – obejmuje działania zwiększające mobilność regionalną, w szczególności poprzez budowę i przebudowę dróg wojewódzkich, rozwój ciągów pieszo-rowerowych, a także rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego;
  • Przestrzeń społeczna wysokiej jakości (127,3 mln euro) – będą to głównie inwestycje w infrastrukturę przedszkolną i edukacyjną, społeczną, zdrowotną czy ochronę dziedzictwa kulturowego. Wspierane też będą inwestycje, służące rozwojowi turystyki w oparciu o m.in. walory przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe i lokalne produkty turystyczne;
  • Zrównoważony rozwój terytorialny (50 mln euro) – gdzie wsparcie będzie wdrażane z zastosowaniem instrumentów terytorialnych, takich jak: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) oraz inne instrumenty terytorialne (IIT), w szczególności programy rewitalizacji oraz partnerstwa strategiczne. Są tu przewidziane m.in. ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów i usług turystycznych, dziedzictwa kulturowego i ekoturystyki poza obszarami Natura 2000;
  • Zrównoważona mobilność miejska (40 mln euro) – pomoc skierowana będzie m.in. na zakup i modernizację niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego, wyposażenie dróg czy ulic w infrastrukturę służącą obsłudze tego transportu (np.: zatoki, podjazdy, zjazdy, pętle) czy wdrażanie inteligentnych systemów transportowych;
  • Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych (130 mln euro) – wsparcie zostanie przeznaczone na włączenie społeczne poprzez aktywizację osób bezrobotnych, osób młodych, a także na szkolenia czy działania z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiającej powrót do pracy;
  • Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego (186,9 mln euro) – działania koncentrować się będą na wsparciu edukacji przedszkolnej, kształcenia zawodowego, aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, pomocy osobom z niepełnosprawnościami, tworzeniu domów opieki, realizacji programów zdrowotnych;
  • Fundusze na rzecz rozwoju lokalnego (30 mln euro) – pomoc skierowana będzie do lokalnych społeczności w formie RLKS, w szczególności poprzez wspieranie edukacji przedszkolnej, małych szkół kształcenia ogólnego, integracji społeczności lokalnej oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych.
  • Wspieranie energii odnawialnej na potrzeby lokalnych społeczności (10 mln euro) – obejmuje produkcję energii i ciepła ze źródeł odnawialnych z przeznaczeniem dla lokalnych społeczności i na potrzeby własne mieszkańców. Realizowane będą tu projekty polegające na montażu OZE na budynkach mieszkalnych.

Informacje na temat programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 oraz kolejne jego wersje.

Dowiedz się więcej !

👉 Zapytaj o możliwości uzyskania dotacji.

To także może Cię zainteresować