Archiwum kategorii: Business

2.3.5-design-dla-przedsiebiorcow-2019-konkurs

2.3.5 Design dla przedsiębiorców 2019 – projektuj i wdrażaj nowe produkty

W dniu 31 stycznia 2019 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dla Poddziałania 2.3.5 Design dla Przedsiębiorców 2019, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Nabór wniosków przewidziany został w terminie od 4 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r. (g. 16.00), a konkurs podzielony został na 2 rundy. Tym samym wnioski o dofinansowanie mogą być składane w okresie:

 • dla rundy I  – od 4 marca 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r.;
 • dla rundy II – od 16 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r. (g. 16.00).

Ocena projektów trwa 60 dni od daty zamknięcia danej rundy, natomiast rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w terminie 80 dni od daty zamknięcia danej rundy.

Więcej szczegółów przedstawia dedykowana dla poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców 2019 podstrona internetowa, na której dostępne są informacje w zakresie, m.in.:

 • kto może ubiegać się o dofinansowanie
 • na co można uzyskać dofinansowanie
 • jakiego typu koszty mogą zostać objęte wsparciem
 • kwota alokacji przewidziana na konkurs w roku 2019
 • poziom i intensywność wsparcia
 • Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS)

Kryteria Wyboru projektów – 2.3.5 Design dla przedsiębiorców 2019

Zgodnie z kryteriami wyboru projektów, projekt – żeby mógł być rekomendowany do dofinansowanie – musi uzyskać maksymalną liczbę punktów, tj. 9, co oznacza, że musi spełnić wszystkie kryteria wyboru.

W odniesieniu do kryterium nr 9 ” Projekt dotyczy formy inwestycji początkowej dopuszczalnej w ramach poddziałania (jeśli dotyczy)”, w przypadku projektów zakładających finansowanie jedynie wydatków związanych z usługami doradczymi związanymi z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub nowego projektu wzorniczego kryterium zawsze uznaje się za spełnione.

Ponadto zastosowanie mają kryteria rozstrzygające.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS)

Projekt, aby mógł być rekomendowany do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców 2019 musi wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS), co odnosi się do nowego produktu wprowadzanego na rynek w wyniku realizacji projektu.

Kilka słów na temat konkursu

2.3.5 Design dla przedsiębiorców 2019 to kontynuacja ogłoszonego po raz pierwszy w roku 2018 programu, wspierającego projekty ukierunkowane na opracowanie nowego projektu wzorniczego, w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu, jak również (opcjonalnie) zrealizowanie związanej z tym inwestycji.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji następujących działań:

1) uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu),

2) uzyskania doradztwa niezbędnego w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),

3) realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu).

Dokumentacja konkursu

2.3.5 Design dla przedsiębiorców 2019 – Na co należy zwrócić uwagę

Projekt musi spełniać efekt zachęty, tzn. rozpocząć się nie wcześniej niż dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Wyjątek stanowi faza “diagnozy” dla profesjonalnego procesu projektowego, z tytułu realziacji której wydatek musi zostać poniesiony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednakże nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tym dniem oraz nie wcześniej niż 9 lutego 2018 r., co definiuje dokumentacja konkursowa.

Usługi doradcze mogą być finansowane wyłącznie z pomocy de minimis, a zatem należy mieć na uwadze jej aktualny wykorzystany limit dla wnioskodawcy w latach: 2019, 2018, 2017.

W odniesieniu do inwestycji początkowej, należy zwrócić uwagę, że stanowi ona  regionalną pomoc inwestycyjną dla MŚP, udzielaną zgodnie z odpowiednimi przepisami – w zakresie inwestycji początkowej w formie inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie.

A tym samym  łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w zakresie inwestycji początkowej, musi przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku 2018.

Dopuszcza się zakup używanych środków trwałych, zgodnie z określonymi w dokumentacji konkursowej zasadami.

Wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu oznacza wprowadzenie tego produktu na rynek oraz jego sprzedaż, co musi zostać zrealizowane w okresie realizacji projektu (nie dłuższym niż 36 miesięcy).

Przedmiotem projektu nie może być stworzenie oprogramowania będącego samodzielnym przeznaczonym do sprzedaży produktem/aplikacją, gdyż zostanie ono uznane za niekwalifikowalne. Oprogramowanie to powinno być wyłącznie częścią wyrobu lub usługi, które zostaną wprowadzone na rynek.

Co należy rozumieć przez profesjonalny proces projektowy

W szczególności istotny jest komponent obligatoryjny projektu, polegający na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego, realizowanego przez profesjonalnego projektanta, który ma doprowadzić do powstania nowego projektu wzorniczego.

W regulaminie konkursu występuje:

 1. zdefiniowanie pojęcia “projekt wzorniczy
 2. zdefiniowanie pojęcia “profesjonalnego projektanta“, jako osoby, którą w swoim zespole dysponować musi podmiot uprawniony do świadczenia usługi profesjonalnego procesu projektowego – należy przez to rozumieć projektanta, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne) lub świadczonych usług.

Profesjonalny proces projektowy składa się z 3 faz:

 1. diagnoza (faza, która musi zostać przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie)
  1. wnioskodawca uprawniony jest do przeprowadzenia fazy diagnozy we własnym zakresie (wówczas nie stanowi ona kosztu kwalifikowanego w projekcie)
  2. lub może zrealizować tę fazę w ramach usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego (wówczas stanowi ona koszt kwalifikowany w projekcie, o ile wnioskodawca dopełni wymogów związanych z zawarciem z wykonawcą umowy zawierającej wymagany warunek zawieszający oraz zobowiązanie do realizacji zakresu zamówienia w okresie realizacji projektu) – wydatek musi zostać poniesiony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
 2. synteza i analiza
 3. tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie

Nawet przed podpisaniem umowy o dofinansowanie obowiązuje procedura zamówień

Powyższe wynika z zapisów par. 5, ust. 15 i 16 regulaminu konkursu:

15. W przypadku zamówień, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), w których postępowanie o udzielenie zamówienia wszczęto przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu zastosowanie mają wymogi określone w rozdziale 6.5 wytycznych w zakresie kwalifikowalności, w tym w szczególności dotyczące rozeznania rynku (6.5.1) i zasady konkurencyjności (6.5.2).

16. W przypadku zamówień przeprowadzanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, wnioskodawca publikuje zapytanie ofertowe na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Informację o zmianach zapytania ofertowego, treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego oraz wyniki postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

Ponadto w przypadku wyboru wykonawcy usług doradczych w zakresie przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego wymagane jest w postępowaniu ofertowym wskazanie warunku dopuszczającego do udziału w postępowaniu, zgodnie z zapisami par. 6, ust. 14 Umowy:

“14. Usługa profesjonalnego procesu projektowego musi być świadczona przez podmiot, który zapewnia do realizacji profesjonalnego procesu projektowego zespół w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant. Wymagania określone dla wykonawcy profesjonalnego procesu projektowego powinny stanowić warunek udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy niniejszej usługi.”

Wniosek o płatność – 2.3.5 Design dla przedsiębiorców 2019

Dofinansowanie może być przyznane w formie zaliczki bądź refundacji.

W przypadku rozliczania faktur w walutach obcych należy wskazać kwoty PLN, przeliczając je po kursie banku realizującego transakcję z dnia dokonania zapłaty.

Wniosek o płatność należy składać nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy licząc od daty podpisania umowy o dofinansowanie.

Podsumowanie

Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców 2019 stanowi ciekawą formę wsparcia dla wszystkich przedsiębiorców MŚP, którzy zainteresowani są wprowadzeniem nowych produktów na rynek.

Z jednej strony pozwala na opracowanie kompletnego projektu wzorniczego w zakresie nowo-powstałego produktu, a ponadto – dla zainteresowanych – pozwala na zrealizowanie inwestycji związanej z jego wdrożeniem.

Koszt usług doradczych finansowany jest wyłącznie z pomocy de minimis, ale dzięki temu wnioskodawcy zaoferowana została bardzo interesująca intensywność wsparcia – na poziomie 85% kosztu kwalifikowanego.

Ponadto regionalna pomoc inwestycyjna dla MŚP, która przyznawana jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej, premiuje dodatkowo mikro- i małe przedsiębiorstwa (+20%), natomiast w przypadku średniego przedsiębiorstwa (+10%). Czynniki te zwiększają atrakcyjność realizowanej inwestycji, dzięki czemu przykładowo mikro- bądź mały przedsiębiorca z regionu województwa małopolskiego może liczyć na 55% wsparcia w zakresie realizowanej inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem nowego (dotychczas nieprodukowanego) produktu na rynek (35% + premia 20%).

“Okiem przedsiębiorcy mikro” – jakie wyzwania czekają przedsiębiorców w roku 2019…?

Dostępne informacje i dane z gospodarki pozwalają na krótkie podsumowanie roku 2018 oraz wskazanie najważniejszych problemów i wyzwań, z którymi będą się musieć zmierzyć polscy przedsiębiorcy w roku 2019. Sytuacja dotyczy głównie MŚP, gdyż ta grupa podmiotów zdecydowanie dominuje w strukturze sektora polskich przedsiębiorstw. Szacuje się, że Polskie MŚP wytwarzają ok. 3/4 produktu krajowego brutto oraz zapewniają 50 proc. miejsc pracy na krajowym rynku. Na uwagę zasługują w szczególności mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające poniżej 10 pracowników, których udział w całej strukturze sektora przedsiębiorstw – z punktu widzenia liczby podmiotów – wynosi aż ok. 96%.

Inteligentny Rozwój - przedsiębiorcy 2019Rok 2018 nie był rokiem łatwym, w szczególności, że w ostatnim kwartale zauważyć można pogorszenie koniunktury w sektorze przemysłowym oraz spadek zamówień eksportowych. Wskaźnik PMI, który obrazuje koniunkturę w przemyśle spada drugi miesiąc z rzędu. Jego wartość w listopadzie wyniosła 49,5 pkt, natomiast w grudniu jeszcze mniej, bo 47,5 pkt. Podkreślić należy, że jest to najgorszy wynik od kwietnia 2013 roku (wg danych firmy Markit, za portalem businessinsider.com.pl). Na uwagę zasługuje także fakt, iż piąty miesiąc z rzędu odnotowywany jest spadek zamówień eksportowych oraz zaległości produkcyjnych. Niepokojące dodatkowo może być również ogólne spowolnienie gospodarcze na rynku europejskim, co powoduje, że polscy przedsiębiorcy z pewną obawą planować będą działania w roku 2019.

Krótkie podsumowanie roku 2018

Wartym uwagi są informacje płynące z badania pośród wybranej grupy menedżerów i właścicieli firm z całego kraju przeprowadzonego przez Business Center Club, którego podsumowanie przedstawił portal eGospodarka.pl. Główne wnioski, które się nasuwają to:

 1. rządzącym nie udało się poprawić warunków prowadzenia działalności gospodarczej (90% badanych)
 2. sytuacja w Polsce w roku 2019 nie będzie sprzyjać jej prowadzeniu (3 na 4 badanych)
 3. zaledwie co piąty przedsiębiorca jest zdania, że rok 2019 przyniesie poprawę sytuacji finansowej
 4. łącznie ponad 84% przedsiębiorców przewiduje, że ogólne koszty prowadzenia działalności wzrosną, w tym ponad 42% prognozuje ten wzrost jako znaczny.

Jednakże:

 1. ponad 61% przedsiębiorców zamierza zwiększyć wynagrodzenia w roku 2019, a niespełna 39% zakłada poziom wynagrodzeń zbliżony do roku 2018
 2. 40% przedsiębiorców planuje wzrost zatrudnienia, a blisko 49% zakłada zatrudnienie na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym
 3. 60% badanych przedsiębiorców deklaruje planowane wydatki inwestycyjne na podobnym poziomie jak w roku 2018, a 20% planuje znaczne zwiększenie nakładów inwestycyjnych
 4. 22% ankietowanych podmiotów zakłada, że ich sprzedaż w roku 2019 wzrośnie powyżej 10%, wzrost sprzedaży w przedziale 5-10% szacuje 40%, natomiast wzrost w przedziale do 5% planuje 26,7% badanych firm
 5. 40% ankietowanych ocenia kondycję swojej firmy na koniec 2018 roku jako dobrą, a nieco ponad 33% jako bardzo dobrą.

Jako główne problemy, z którymi przedsiębiorcy musieli się zmierzyć w roku 2018 wskazano (cytując za portalem eGospodarka.pl):

 1. trudności z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (73,3%)
 2. częste zmiany przepisów (ok. 69% badanych), zbyt szybko rosnące płace (46,7%)
 3. wysoka presja konkurencyjna na ceny i w rezultacie niskie marże zysku (46,7%)
 4. wysokie obciążenia podatkowe i para-podatkowe (42,2%)
 5. nieuczciwa konkurencja/szara i czarna strefa (35,6%)
 6. niesprawność wymiaru sprawiedliwości w sprawach gospodarczych (31,1%)
 7. wysokie ceny energii (28,9%).

Wyzwania na rok 2019

Głównymi utrudnieniami, którym polscy przedsiębiorcy zmuszeni będą stawić czoła będą:

 1. nieuniknione spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce, co będzie mieć wpływ na osiągane przychody z działalności firm
 2. opóźnienia w płatnościach od kontrahentów, które miały także miejsce w roku 2018, ale ze względu na wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego mogą się nasilić
 3. split payment
 4. Pracownicze Plany Kapitałowe (rok 2019 nie dotyczy MŚP)
 5. problem braku pracowników, przy niskim bezrobociu oraz wzrastającej liczbie wolnych miejsc pracy
 6. konieczność inwestycji w nowoczesne technologie, przy jednoczesnych ograniczeniach braku kapitału oraz rąk do pracy (dotyka w szczególności sektor MŚP)
 7. wdrażanie innowacji i komercjalizacja prac B+R, które na ogół nadal są domeną dużych przedsiębiorstw
 8. spowolnienie gospodarcze w Europie i USA, które wpłynie negatywnie na popyt zewnętrzny i eksport produktów
 9. wzrastające koszty prowadzenia działalności, powodowane m.in. zmianami w prawie podatkowym, ukierunkowanymi na zwiększenie podstawy opodatkowania dla przedsiębiorców, a także zmianami cen dóbr i usług na rynku
 10. pogorszenie nastrojów konsumenckich, co może wpływać negatywnie na poziom sprzedaży produktów

Wnioski

Prowadzenie działalności gospodarczej nie było zadaniem łatwym dla polskich przedsiębiorców w roku 2018, niezależnie od jej skali, niemniej jednak, ze względu na liczbę działających w polskim sektorze przedsiębiorstw podmiotów, sytuacja w największym stopniu odnosi się do przedsiębiorców MŚP, w szczególności w skali mikro.

Jak dotąd rządzącym nie udało się poprawić warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ponadto niewielu przedsiębiorców wyraża taką nadzieję w roku 2019, podobnie jak niewielu prognozuje poprawę swojej sytuacji finansowej, stąd też niewielu planuje zwiększenie nakładów inwestycyjnych i znaczny wzrost poziomu sprzedaży. Ponadto wzrastające z roku na rok koszty prowadzenia działalności (w tym ZUS) i wysokie obciążenia podatkowe stanowią duże utrudnienie, w szczególności dla przedsiębiorców mikro. Dodatkowo nadchodzące spowolnienie gospodarcze w kraju i za granicą wpływa negatywnie na nastroje konsumenckie oraz prognozowane zapotrzebowanie na produkty i usługi, a także nie pozwala zbyt optymistycznie planować przedsiębiorcom rozwoju działalności w roku 2019.

Jako pozytywne symptomy można jednak wskazać, że znaczna część przedsiębiorców planuje w roku 2019 zwiększenie zatrudnienia oraz wzrost wynagrodzeń, podobnie jak znaczna część przedsiębiorców pozytywnie ocenia kondycję swojej firmy oraz zakłada, że sprzedaż ich produktów i usług jednak wzrośnie, choć nie w sposób znaczący.

Źródła:

 1. Business Insider Polska: 1, 2, 3
 2. eGospodarka.pl
 3. prnews.pl

Content marketing – wykorzystaj marketing treści. Pozyskaj klientów poprzez media internetowe !

Content marketing to strategia marketingowa oparta na publikowaniu atrakcyjnych i wartościowych merytorycznie treści, które uznawane są za przydatne przez użytkowników oraz skłaniają potencjalnych wyselekcjonowanych nabywców do podjęcia decyzji zakupowej. Content marketing, czyli marketing treści ma na celu stworzenie interakcji z użytkownikiem, a następnie zbudowanie długotrwałej relacji z potencjalnymi odbiorcami, angażując w ten proces obie strony. Marketing treści stanowi element strategii marketingu przychodzącego (Inbound Marketing).

Wykorzystanie marketingu treści (content marketing)

content marketing - marketing treściPomimo, że content marketing utożsamiany jest głównie z obszarem mediów elektronicznych, to swoje zastosowanie ma także w mediach tradycyjnych (prasa, gazetki, ulotki, katalogi itp.). Dziś jednak to właśnie obszar mediów elektronicznych wykorzystuje w szczególności marketing treści, które rozpowszechniane są w szczególności poprzez własną witrynę internetową, ale również za pośrednictwem wszelkiego typu artykułów tematycznych w mediach elektronicznych oraz demonstracyjnych filmów i infografik w serwisach contentowych.

Content marketing w społeczności internetowej wykorzystywany jest w dużym stopniu pod kątem treści prezentowanych na stronie internetowej, dlatego też tworzone treści promocyjne muszą być zgodne z regułami SEO, aby być bardziej przyjazne wyszukiwarkom. Marketing treści ma bowiem na celu przede wszystkim dostarczenie przydatnego i użytecznego contentu wszystkim potencjalnym użytkownikom, do których treści te mogą być adresowane.

Oprócz własnej strony internetowej, z punktu widzenia wykorzystania marketingu treści, istotnym nośnikiem informacji będą serwisy contentowe i sieci społecznościowe. Media te dystrybuują różnego typu treści zarówno w zakresie tekstowym, jak i graficznym, głosowym i video. Content marketing jako kanał komunikacji wykorzystuje również fora internetowe, blogi oraz każde inne media dystrybucji treści promocyjnych skupiające użytkowników, co powoduje szybką publikację i rozpowszechnianie contentu wśród społeczności internetowej.

Działania w zakresie marketingu treści mogą być również przenoszone na płaszczyznę Internet PR. Kiedy działania w zakresie e-PR idą w parze z marketingiem treści, możliwe jest dodatkowe osiągnięcie efektu promocyjnego poprzez budowanie świadomości marki a jednocześnie zachętę do odwiedzenia serwisu internetowego sprzedawcy, który w odpowiedni sposób prezentuje wypowiedzi w mediach np. poprzez artykuły, notatki prasowe czy newsy.

Inbound Marketing – stosuj marketing przychodzący; daj się znaleźć swoim klientom !

Czym jest Inbound Marketing (marketing przychodzący)?

Inbound Marketing, czyli marketing przychodzący to strategia marketingowa ukierunkowana na podejmowanie takiej aktywności promocyjnej, aby umożliwić potencjalnym nabywcom samodzielne dotarcie do sprzedawcy, który jest autorem przekazu reklamowego.

Inbound marketing realizowany jest głównie poprzez odpowiednie działania w społeczności internetowej. Marketing przychodzący łączy w sobie ogół kompleksowych aktywności, związanych z marketingiem treści (content marketing), optymalizacją stron internetowych (SEO), aktywizuje działania SEM oraz uwzględnia również budowanie świadomości marki poprzez Internet public relations (e-PR). Tym samym zdecydowanie różni się od tzw. outobound marketingu (marketingu wychodzącego), stanowiącego bardziej tradycyjną formę działań promocyjnych, uwzględniających m.in. telemarketing, sprzedaż bezpośrednią, direct mail, reklamę BTL czy ATL.

Znaczenie i realizacja marketingu przychodzącego (Inbound Marketing) w aktywności promocyjnej

inbound marketing - efektyInbound marketing aktualnie zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż medium internetowe stało się głównym źródłem dostępnych informacji, a jednocześnie i przekazu reklamowego. Stało się tak m.in. z tego względu, że dziś to właśnie użytkownicy Internetu – jednocześnie potencjalni klienci określonych produktów i usług – wolą samodzielnie wyszukać dostępnych możliwości ich zakupu oraz bazy dostawców. Chcą przeglądać strony internetowe producentów i sprzedawców, korzystają z mediów społecznościowych i serwisów contentowych, aby odpowiednio wcześniej zapoznać się z firmą oraz warunkami, na których mogą zakupić określone towary.

Marketing przychodzący – aby był skuteczny – musi bazować na działaniach kompleksowych. Punktem wyjścia jest poprawna optymalizacja SEO zarówno on-page, jak i off-page poprzedzona odpowiednią analityką oraz audytem. Treści przyjazne dla wyszukiwarki są dużo lepiej indeksowane. W sukurs idzie także marketing treści (content marketing), bowiem nie sposób skonstruować odpowiednio przyjaznych dla wyszukiwarek treści, jeśli nie będą one wiarygodne i uznawane za użyteczne przez użytkowników. Niegdyś powtarzane stwierdzenie “content is the king” jest nadal nie do przecenienia, bowiem to właśnie interesujący content stron internetowych świadczy najbardziej o ich atrakcyjności i buduje interakcję z użytkownikiem.

Aby dać się znaleźć potencjalnym klientom często pożądane są także działania SEM (Search Engine Marketing), odwołujące się do płatnych form reklamy w postaci np. kampanii AdWords, banerów reklamowych, uczestnictwa w sieciach afiliacyjnych itp.

Pomimo, że działania public relations prowadzone w Internecie, czyli tzw. e-PR niekoniecznie wpływają bezpośrednio na podniesienie pozycji danej strony internetowej w wyszukiwarce, to jednak zamieszczenie odpowiednich newsów czy notek prasowych, uwzględniających wypowiedzi ekspertów określonej firmy, być może nawet z linkiem zwrotnym do wybranej strony WWW, z pewnością poprawi budowanie świadomości marki oraz umożliwi potencjalnym nabywcom dotarcie do informacji na temat sprzedawcy a tym samym trafienie na jego stronę internetową. Tym samym działania w zakresie Internet PR, zwłaszcza, iż prowadzone są zazwyczaj w parze z marketingiem contentowym można również uwzględnić w aktywności związanej z marketingiem przychodzącym (Inbound Marketing).

Doradztwo biznesowe – skorzystaj z usług profesjonalistów !

RP CONSULTINGDoradztwo biznesowe, konsulting biznesowy to zagadnienia obejmujące kompleksowe usługi doradcze mające na celu optymalizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwach oraz skuteczne zarządzanie firmą.

Oferujemy kompleksowe doradztwo biznesowe dla sektora MŚPsprawdź naszą ofertę !

Oferowane przez nas doradztwo biznesowe ukierunkowane jest na takie aspekty jak m.in.:

1. doradztwo strategiczne:

 • biznes plany
 • strategie marketingowe
 • plany rozwoju eksportu
 • analizy rynku i konkurencji
 • analizy rynków zagranicznych
 • doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem

2. doradztwo marketingowe:

 • product management – zarządzanie produktem, analizy trendów rynkowych, kreowanie i modyfikacja produktów, wprowadzanie nowych produktów do oferty firmy
 • polityka cenowa – porównanie cen produktów konkurencyjnych, tworzenie oferty cenowej, analiza opłacalności i efektywności, ustalanie optymalnej marży
 • dystrybucja produktów do nabywcy – współpraca i sprzedaż B2B i B2C, dostarczanie produktu finalnego do nabywcy docelowego
 • promocja i reklama – analiza skuteczności prowadzonych działań, tworzenie i modyfikacja strategii promocyjnej i budżetów reklamowych, dobór mediów promocyjnych, przygotowanie i wdrażanie kampanii reklamowych.

3. doradztwo eksportowe:

 • wprowadzanie produktów na rynki zagraniczne
 • analizy i badania rynków zagranicznych
 • strategie marketingowe i plany rozwoju eksportu
 • wyszukiwanie partnerów handlowych na wybranych rynkach zagranicznych

4. doradztwo w zakresie funduszy europejskich:

 • pozyskiwanie dofinansowania dla MŚP (dotacje eksportowe, dotacje inwestycyjne)
 • kompleksowa obsługa projektów (prowadzenie, rozliczanie, wprowadzanie zmian, kontakty z Instytucjami).

W dzisiejszej sytuacji rynkowej doradztwo biznesowe realizowane jest na wielu płaszczyznach, często obejmuje również zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zmianą, restrukturyzację oraz zmianę funkcjonowania modelu biznesowego od strony formalno-prawnej, a także struktury organizacyjnej.

Oferowane przez nas doradztwo biznesowe ma na celu wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP w podejmowaniu trafnych decyzji, związanych z rozwojem ich firm. Tematyka, w której się specjalizujemy, jest kluczowa dla wyznaczenia odpowiednich kierunków rozwoju prowadzonej przez naszych partnerów biznesowych działalności, a także zweryfikowania oraz zmierzenia efektywności podejmowanej aktywności gospodarczej zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Podejmuj trafne decyzje – skorzystaj z usług doradztwa biznesowego !

Skontaktuj się z nami !

Outsourcing marketingu, czyli zewnętrzny dział marketingu – skorzystaj z obsługi profesjonalistów i optymalizuj prowadzone działania !

Outsourcing marketingu to coraz bardziej popularna usługa. Jest to nic innego jak delegowanie działań marketingowych do wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej, która kompleksowo obsłuży swojego zleceniodawcę. Zewnętrzny dział marketingu ma wiele zalet, a w szczególności warto podkreślić te, które bezpośrednio interesują każdego przedsiębiorcę:

brak konieczności zatrudniania własnego zespołu,

ograniczenie kosztów funkcjonowania, wynikające z tego, że cena miesięcznej obsługi outsourcingowej będzie tańsza niż zatrudnienie na etat,

profesjonalizm prowadzonych działań, wynikający z faktu, iż firma outsourcingowa specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prowadzeniem działań marketingowych oraz posiada szerokie doświadczenie zarówno tematyczne, jak i branżowe.

Outsourcing marketingu może być ukierunkowany na całość działań marketingowych, obejmujących m.in.: product management, analizy rynku i konkurencji, opracowanie strategii marketingowej, przygotowanie oraz prowadzenie działań promocyjnych i wizerunkowych, ale także może być realizowany wyłącznie w wybranym aspekcie – np. prowadzenie działań promocyjnych i reklamowych czy też wizerunkowych (PR).

Zewnętrzny dział marketingu bardzo często przejmuje obowiązki w zakresie promocji i reklamy. Tego typu obsługa obejmuje najczęściej: analizę prowadzonych dotychczas działań promocyjnych oraz ich skuteczności, zaproponowanie nowej lub zmodyfikowanej strategii, dobór odpowiednich mediów reklamowych oraz przygotowanie i wdrażanie budżetu promocyjnego.

Outsourcing działań marketingowych może być atrakcyjny w szczególności dla sektora MŚP z grupy mikro i małych przedsiębiorstw. Dla tego typu podmiotów ograniczenie bieżących kosztów funkcjonowania oraz nawiązanie współpracy z doświadczonym partnerem biznesowym, który pomoże w odpowiedni sposób przygotować i wdrożyć strategię marketingową może być szczególnie atrakcyjne.

W przypadku outsourcowania działań marketingowych, np. w zakresie promocji i reklamy należy jednak zwrócić uwagę, iż firma outsourcingowa, stanowiąca zewnętrzny dział marketingu, nie jest stricte agencją reklamową, której zleca się np. przygotowanie projektu ulotki promocyjnej. Firma outsourcująca działania marketingowe przede wszystkim pełni funkcję zewnętrznego działu marketingu, tzn. należy od niej wymagać tego samego – a nawet więcej – jak w przypadku zatrudnienia własnego pracownika, który za tego typu działania by odpowiadał. Zewnętrzny dział marketingu bowiem ma w szczególności doradzić jakie działania marketingowe dobrać, aby były skuteczne, skalkulować ich łączny koszt, a następnie w porozumieniu ze zleceniodawcą w odpowiedni sposób je wdrażać i mierzyć ich efektywność.

Outsourcing marketingu ma za zadanie optymalizować prowadzone działania marketingowe.

Konsulting biznesowy, doradztwo biznesowe – istotne aspekty zarządzania i rozwoju przedsiębiorstwa

Konsulting biznesowy to bardzo szerokie zagadnienie, związane z zarządzaniem i rozwojem przedsiębiorstw.

Kompleksowa obsługa w zakresie konsultingu biznesowego obejmuje zwykle wszystkie aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, takie jak organizacja sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, HR, administracji, logistyki i polityki magazynowej, dystrybucji, polityki finansowej czy restrukturyzacji wybranych podmiotów. Konsulting biznesowy może być zatem ukierunkowany wyłącznie na dane przedsiębiorstwo, ale także na określoną branżę, w której działa wybrana grupa podmiotów. Należy podkreślić jednak, że istotą skutecznego doradztwa biznesowego jest optymalizacja procesów zachodzących wewnątrz danej organizacji, ukierunkowana na maksymalizację przychodów i redukcję kosztów.

Dziś bardzo często spotyka się także sytuację, kiedy konsulting biznesowy dotyczy wyłącznie wybranych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem. Najbardziej newralgiczne sfery związane są zwykle ze sprzedażą i marketingiem, gdyż te 2 aspekty stanowią główne motory napędowe rozwoju firm.

Doradztwo biznesowe pod kątem sprzedaży związane jest z optymalizacją i organizacją działań B2B i B2C zarówno w kanale bezpośrednim, jak i pośrednim, a także elektronicznym, zwanym zwyczajowo e-commerce. Konsulting w zakresie sprzedaży B2B obejmuje także wsparcie w prowadzeniu kluczowych negocjacji dotyczących sprzedaży produktów i usług klientom docelowym oraz nawiązywaniu współpracy z partnerami biznesowymi.

Doradztwo marketingowe obejmuje wszystkie zagadnienia związane z optymalizacją działań z punktu widzenia formuły 4 x P. W tym zakresie doradztwo biznesowe ukierunkowane jest na:

1. zarządzanie produktem:

– kreowanie produktów i wprowadzanie na rynek

– analiza cyklu życia produktu

– weryfikacja i modyfikacja produktów funkcjonujących na rynku

2. kształtowanie polityki cenowej:

– analiza rynku pod kątem cen w danym segmencie produktowym

– kształtowanie polityki cenowej na bazie trendów rynkowych

– analiza cen produktów konkurencyjnych

3. polityka dystrybucyjna:

– analiza polityki dystrybucyjnej w danym segmencie rynku/segmencie produktowym

– planowanie modelu dystrybucji dostosowanego do wybranych grup produktowych

4. promocja produktu, która jest zagadnieniem bardzo szerokim i często mylnie rozumianym jako wyłączny aspekt marketingu. W tym zakresie realizowane usługi obejmują takie zagadnienia jak:

– analiza polityki promocyjnej stosowanej w danym segmencie rynku/segmencie produktowym

– planowanie i wdrażanie działań promocyjno-reklamowych na wszystkich płaszczyznach (ATL, BTL, Outdoor, Internet, PR)

– weryfikacja skuteczności prowadzonych działań promocyjnych.