Konsultacje społeczne PO IR – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 9 września 2013 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – PO IR 2014-2020, mające na celu poznanie opinii i zgromadzenie uwag odnośnie kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

Konsultacje społeczne PO IR 2014-2020 skierowane są do wszystkich zainteresowanych. W szczególności mogą wziąć w nich udział najważniejsi Beneficjenci PO IR: przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu oraz klastry, jak również przedstawiciele: samorządów terytorialnych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, partnerów społeczno-gospodarczych oraz środowisk akademickich.

Wszyscy zainteresowani ostatecznym kształtem Programu PO IR 2014-2020, po zapoznaniu się z jego projektem mają prawo zgłoszenia własnych propozycji lub uwag za pomocą przeznaczonego do tego celu formularza, bądź przesyłając je na adres pocztowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dopiskiem „Uwagi do projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”. Wszystkie propozycje i uwagi w zakresie PO IR 2014-2020 zostaną rozpatrzone podczas prac nad finalną wersją PO IR 2014-2020, która ma zostać przekazana do akceptacji Rady Ministrów w drugiej połowie stycznia 2014 r., a zaraz potem przekazana do Komisji Europejskiej.