Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej PO IR – konkurs ogłoszony !

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, iż w dniu 21 września 2015 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Poddziałania 2.3.4 PO IR – Ochrona własności przemysłowej.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o konkursie:

Ogłoszenie o konkursie do Działania 2.3, Poddziałanie 2.3.4 w 2015 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
jako Instytucja Wdrażająca dla

Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”
Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”
II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.)
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów
w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”
Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP (link1)

w terminie: od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.
(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.4 dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

  • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej
    albo
  • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy2.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu (pobierz plik)
Pełna dokumentacja do Działania 2.3, Poddziałania 2.3.4 (link)

Źródło: PARP