Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje, RPO WM 2014-2020 – konkurs ogłoszony !

Niniejszym informujemy, że Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs dotyczący Poddziałania 1.2.3. Bony na Innowacje realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Poniżej prezentujemy oficjalną informację o naborze:

 

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM w sprawie listy ocenionych projektów, zawierającej przyznane oceny i wskazującej projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów. Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonanie kliku rozstrzygnięć konkursu.

Pierwsze rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w grudniu 2015 r.

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2016 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.plLink prowadzi do serwisu zewnętrznego . System będzie dostępny od dnia 23 listopada 2015 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 22 stycznia 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM można realizować następujący typ projektu:

  • mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych
  • duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

  • usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych,
  • usług w zakresie wzornictwa,
  • usług ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu.

 

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 3 515 548,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

  • dla małego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN,
  • dla dużego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN.

Pełna treść informacji o naborze wraz z dokumentacją dostępna jest tutaj.