Umowa partnerstwa zatwierdzona przez Komisję Europejską

Umowa Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli Funduszy Europejskich w Polsce, został zatwierdzony w dniu 23 maja 2014 roku przez Komisję Europejską. Tym samym KE zatwierdziła plan wydatkowania funduszy unijnych dla Polski na lata 2014-2020 a Polska jako jedno z pierwszych państw zakończyła negocjacje tego strategicznego dokumentu.

Umowa partnerstwa zakłada, że z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro w ramach unijnej polityki spójności a fundusze zostaną zainwestowane w te obszary, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju naszego kraju. Należą do nich w szczególności: zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa.

Pomimo że nominalnie wciąż najwięcej Polska będzie inwestować w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), umowa partnerstwa zakłada jednak, że największy wzrost wydatków dotyczyć będzie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Dzięki szerszej ofercie zwrotnych instrumentów finansowych (m.in. pożyczek, poręczeń) będzie można wesprzeć więcej projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, a więc sektor, który najbardziej napędza gospodarkę naszego kraju.

Ponadto nadal finansowane będą inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, także projekty m.in. z dziedziny kultury, zatrudnienia, edukacji czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Umowa partnerstwa zakłada też, że samorządy województw będą zarządzać większą niż dotąd pulą europejskich pieniędzy. W latach 2007-2013 ok. 25 procent wszystkich środków było wdrażanych przez samorządy, obecnie będzie to już niemal 40 procent.

Nowy budżet to również inwestycje w miasta. Umowa partnerstwa wskazuje, że wsparcie otrzymają projekty związane z kompleksową rewitalizacją (w tym rewitalizacją społeczną), ekologicznym transportem miejskim, gospodarką niskoemisyjną. Ponadto, miasta wojewódzkie wraz z okalającymi je gminami będą realizować wspólne projekty, m.in. związane z dostępnością komunikacyjną.

Umowa partnerstwa zakłada, że nowy budżet na lata 2014-2020 będzie wdrażany poprzez 6 programów krajowych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych.

Źródło: PARP