1.2 Internacjonalizacja MŚP (PO PW) – konkurs nr 1, 2017 ogłoszony

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs nr 1 w roku 2017 w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW) na lata 2014-2020.

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP od roku 2017 realizowane jest w nowej formule.

Nabór wniosków prowadzony będzie  w okresie:

Konkurs podzielony został na 2 etapy:

  1. 28.04.2017 – 31.05.2017
  2. 01.06.2017 – 30.06.2017 (g. 16.00)

Treść oryginalnego ogłoszenia o konkursie:

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs podzielony jest na etapy. Pierwszy etap konkursu dot. wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 28 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r. Drugi etap konkursu dot. wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (w dniu 30 czerwca 2017 r. do godz. 16:00:00). Rozstrzygnięcie konkursu w ramach danego etapu następuje poprzez zatwierdzenie przez PARP listy projektów ocenionych w ramach każdego etapu konkursu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 70 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach każdego etapu konkursu.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP www.popw.parp.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania 1.2 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPW, dostępne na stronie PARP pod adresem www.popw.parp.gov.pl, Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny % dofinansowania wynosi 80%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 200 000 000,00 zł.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu, w §14.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP, w zakładce „Centrum Pomocy PARP” lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91-93

Linki

Ogłoszenie o naborze

Dokumentacja konkursowa