2.2.1 Modele biznesowe MŚP (RPO WŁ 2014-2020) – konkurs na wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji ogłoszony

Niniejszym informujemy, że w dniu 23 listopada 2016 r. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło konkurs na wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji, a więc faktyczne pozyskanie dofinansowania na realizację zaplanowanych w strategii internacjonalizacji działań eksportowych.

Konkurs realizowany jest w ramach poddziałania 2.2.1 Modele biznesowe MŚP / Działanie 2.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020).

  • Maksymalna kwota dofinansowania: 250 000 PLN
  • Maksymalny poziom dofinansowania: do 85% wydatków kwlaifikowanych (w przypadku projektów realizowanych z pomocy de minimis)

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie: 27.12.2016 – 28.02.2017 r.

Treść oryginalnego ogłoszenia o konkursie

Aby móc wziąć udział w konkursie nie trzeba być Beneficjentem projektów typu 1. realizowanych w ramach tego samego poddziałania. Wystarczy, że na etapie aplikowania o dofinansowanie jako wymagany załącznik Wnioskodawca złoży strategię eksportową – nowy model biznesowy internacjonalizacji, opracowany zgodnie z wytycznymi.