II.2.1 Modele biznesowe MŚP – RPO woj. łódzkie

Go To Brand 2019

Poddziałanie 2.2.1 Modele biznesowe MŚP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) – realizowane jest w ramach OSI PRIORYTETOWEJ II INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, Działanie 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw.

Najważniejsze informacje:

Poddziałanie 2.2.1 Modele biznesowe MŚP (Działanie 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw) ma na celu wsparcie ukierunkowane na zwiększanie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw, która przyczyni się do wzrostu obrotów w handlu zagranicznym.

Typy projektów:

1. opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji
2. wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np.:

 • udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym,
 • wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym;

działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Aby wziąć udział w konkursie (etap 2. poddziałania) nie trzeba być Beneficjentem projektu Typu 1. Wystarczy, że na etapie aplikowania o dofinansowanie jako załącznik do wniosku złożona zostanie strategia eksportowa – model biznesowy przedsiębiorstwa zmierzający do jego internacjonalizacji, opracowany zgodnie z wymaganiami konkursu.

Kwota wsparcia oraz kwoty wydatków kwalifikowanych:

Typ 2. wdrożenie nowego modelu biznesowego (faktyczne wsparcie na realizację działań eksportowych zaplanowanych w strategii):

 • Maksymalna wartość dofinansowania: 500 000 PLN
 • Maksymalny poziom dofinansowania:
  1. jeśli projekt realizowany będzie z pomocy de minimisdo 85% wydatków kwalifikowalnych
  2. jeśli projekt realizowany będzie z pomocy publicznej (na usługi doradcze oraz udział w targach dla MŚP): do 50% wydatków kwalifikowalnych.
 • możliwość skorzystania z zaliczki: maksymalnie 65% wartości wydatków kwalifikowanych projektu

Katalog kosztów kwalifikowanych – etap 2:

Go To Brand - finansowanie

Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się wydatki dotyczące:

a) stworzenie koncepcji wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego (tylko w ramach typu projektu: wdrożenie nowego modelu biznesowego w celu wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu),

b) wynajęcie powierzchni wystawienniczej,

c) projekt i zabudowa stoiska,

d) wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych,

e) wstęp na targi lub wystawy,

f) obsługa organizacyjna udziału w targach i wystawach oraz misjach gospodarczych,

g) organizacja i obsługa techniczna stoiska,

h) podróże służbowe trzech przedstawicieli uczestniczących w targach i imprezach wystawienniczych oraz misjach gospodarczych (transport, zakwaterowanie, diety, ubezpieczenia, wizy), w okresie nie dłuższym niż dwa dni (a w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowej, wystawy lub misji, oraz w okresie trwania przedsięwzięcia, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

i) transport, ubezpieczenie oraz odprawa celna eksponatów, innych materiałów lub produktów,

j) usługi tłumaczeń wraz z prawami autorskimi,

k) przygotowanie projektu i produkcja indywidualnych materiałów promujących produkty lub usługi MŚP (np. przygotowanie i druk materiałów promocyjnych, broszur, katalogów, folderów reklamowych zawierających ofertę handlową, prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe, materiały testowe rozdawane w czasie imprezy wystawienniczej),

l) zakup usług doradczych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych, w tym w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (pozycja ta nie obejmuje usług pośrednictwa handlowego oraz doradztwa związanego z bezpośrednim uczestnictwem doradcy w negocjacjach),

m) zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi,

n) koszty usług doradczych w zakresie tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,

o) koszty usług doradczych w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą, odnoszące się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Do wydatków niekwalifikowalnych dla poddziałania zaliczamy:

 • wydatki poniesione na przygotowanie projektu,
 • wydatki związane z zakupem nieruchomości,
 • koszty pośrednie,
 • wkład niepieniężny.

Beneficjenci:

 • MŚP

Instytucja Pośrednicząca:

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – http://cop.lodzkie.pl/

II.2.1 Modele biznesowe MŚP – pozyskaj dotację

 • Planujesz rozwijać eksport ?
 • Chcesz zrefundować koszty udziału w targach czy misjach gospodarczych ?
 • Planujesz realizować usługi doradcze związane z wyszukiwaniem partnerów handlowych w wybranych krajach eksportowych ?
 • Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?