Poddziałanie 2.2.1 Modele biznesowe MŚP

Poddziałanie 2.2.1 Modele biznesowe MŚP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) – realizowane jest w ramach OSI PRIORYTETOWEJ II INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, Działanie 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw.

Poddziałanie 2.2.1 Modele biznesowe MŚP – Działanie 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – Pozyskamy dofinansowanie dla Twojej firmy !

RP CONSULTINGSpecjalizacje:

1. strategia / plan działalności międzynarodowej,

2. pozyskiwanie dofinansowania na rozwój eksportu,

3. doradztwo eksportowe / wdrażanie działań eksportowych / prowadzenie projektów i rozliczanie dofinansowania

Poddziałanie 2.2.1 Modele biznesowe MŚP (Działanie 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw) – najważniejsze informacje:

Poddziałanie 2.2.1 Modele biznesowe MŚP (Działanie 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw) ma na celu wsparcie ukierunkowane na zwiększanie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw, która przyczyni się do wzrostu obrotów w handlu zagranicznym.

Typy projektów:

1. opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji
2. wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np.:

 • udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym,
 • wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym;

działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Kwota wsparcia oraz kwoty wydatków kwalifikowanych:

Typ 1. opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 25 000 PLN
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN
 • Maksymalna wysokość wsparcia: 50% wydatków kwalifikowanych projektu
 • możliwość skorzystania z zaliczki: maksymalnie 30% wartości wydatków kwalifikowanych projektu

Typ 2. wdrożenie nowego modelu biznesowego (faktyczne wsparcie na realizację działań eksportowych zaplanowanych w strategii):

 • Maksymalna wartość dofinansowania: 250 000 PLN
 • Maksymalny poziom dofinansowania:
 1. jeśli projekt realizowany będzie z pomocy de minimisdo 85% wydatków kwalifikowalnych (maksymalny limit pomocy de minimis wynosi 200 tys. EUR w roku bieżącym oraz w okresie 2 poprzednich lat podatkowych)
 2. jeśli projekt realizowany będzie z pomocy publicznej (np. w przypadku braku wolnego limitu pomocy de minimis) – pomocy na usługi doradcze oraz udział w targach: do 50% wydatków kwalifikowalnych.
 • możliwość skorzystania z zaliczki: maksymalnie 40% wartości wydatków kwalifikowanych projektu

Beneficjenci:

 • MŚP

Instytucja Pośrednicząca:

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – http://cop.lodzkie.pl/

Planowane terminy naborów wniosków:

Typ 1. opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji: 31.03.2016 – 29.04.2016 (konkurs zakończony)

Typ 2. wdrożenie nowego modelu biznesowego: 27.12.2016 – 28.02.2017 (Treść ogłoszenia o konkursie)

Aby wziąć udział w konkursie nie trzeba być Beneficjentem projektu Typu 1. (konkurs zakończony). Wystarczy, że na etapie aplikowania o dofinansowanie jako załącznik do wniosku złożona zostanie strategia eksportowa – model biznesowy przedsiębiorstwa zmierzający do jego internacjonalizacji, opracowany zgodnie z wymaganiami konkursu.

Opracowujemy strategie eksportowe na potrzeby projektów związanych z internacjonalizacją działalności !

Poddziałanie 2.2.1 Modele biznesowe MŚP (Działanie 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw) – koszty kwalifikowane:

Do wydatków kwalifikowalnych specyficznych dla poddziałania zaliczamy, w szczególności:

1. Wydatki związane z realizacją projektu:

a)    dla projektów Typu 1. – opracowanie nowego modelu internacjonalizacji:

opracowanie koncepcji wprowadzenia nowych produktów lub usług na rynki docelowe, zawierającej m.in: określenie rynków docelowych dla działalności eksportowej wnioskodawcy; analizę pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy na danym rynku; analizę wejścia na rynek docelowy przeprowadzoną w oparciu o analizę aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktów do rynku; rodzaje działań koniecznych do wejścia na nowe rynki zbytu; wskazanie, że wnioskodawca ponosi nakłady na B+R w celu stworzenia lub rozwoju produktów lub usług, które mają być przedmiotem eksportu,

b)   dla projektów Typu 2. – wdrożenie nowego modelu internacjonalizacji:

 • stworzenie koncepcji wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego,
 • opracowanie optymalnej koncepcji finansowania, wskazującej potencjalne źródła finansowania wraz z ich rekomendacją,
 • wynajęcie powierzchni wystawienniczej,
 • projekt i zabudowa stoiska,
 • wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych,
 • wstęp na targi lub wystawy,
 • obsługa organizacyjna udziału w targach i wystawach oraz misjach gospodarczych,
 • organizacja i obsługa techniczna stoiska,
 • podróże służbowe przedstawicieli uczestniczących w imprezach wystawienniczych (transport, zakwaterowanie, diety, ubezpieczenia, wizy),
 • transport, ubezpieczenie oraz odprawa celna eksponatów, innych materiałów lub produktów,
 • usługi tłumaczeń wraz z prawami autorskimi,
 • przygotowanie projektu i produkcja indywidualnych materiałów promujących produkty lub usługi MŚP (np. przygotowanie i druk materiałów promocyjnych, broszur, katalogów, folderów reklamowych zawierających ofertę handlową, prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe, materiały testowe rozdawane w czasie imprezy wystawienniczej),
 • zakup usług doradczych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych, w tym w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi.

2. Wydatki związane z cross-financingiem (do wysokości 10% finansowania unijnego w ramach projektu) przeznaczone na organizację i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń, w tym:

 • praca trenerów i szkoleniowców,
 • dojazdy i zakwaterowanie trenerów,
 • wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń,
 • catering dla uczestników szkolenia,
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych,
 • delegacje osób korzystających ze szkoleń.

Limity wydatków obowiązujące dla poddziałania II.2.1:

 • wydatki poniesione na przygotowanie projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych,
 • wydatki bezpośrednie związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą nie mogą przekroczyć łącznie 5% wydatków kwalifikowalnych – łącznie miesięcznie nie więcej niż 20 tys. PLN. Kwota ta jest traktowana jako średnia miesięczna z całego okresu realizacji projektu, który liczony jest od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do dnia rzeczowego zakończenia projektu.

Dowiedz się więcej o RPO WŁ 2014-2020 oraz sprawdź harmonogram naborów wniosków !

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?

Zapraszamy do kontaktu !