2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP, RPO Łódzkie – konkurs w roku 2019

Informujemy, że w dniu 28.10.2019 r. ogłoszony został konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla działania 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie 2.2.1 Modele biznesowe MŚP.

Kto może składać wnioski?

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np.:

  • udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym,
  • wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym;

Działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa, która zakłada wprowadzenie nowych bądź istniejących produktów na nowe rynki zagraniczne.

Nie musi być ona wynikiem uczestnictwa w I etapie działania
Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji. Może zostać opracowana niezależnie.

Wnioskodawca składa strategię biznesową w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa wraz z wnioskiem o dofinansowanie jako załącznik.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu

  • w przypadku pomocy de minimis – 85% kosztów kwalifikowalnych;
  • w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP oraz pomocy na udział MŚP w targach – 50% kosztów kwalifikowalnych.

Możliwe jest łączenie różnych rodzajów pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach jednego projektu.

Nie jest możliwe łączenie różnych rodzajów pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach jednego wydatku.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 500 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  • 43 865 000,00 zł

Termin składania wniosków

  • rozpoczęcie naboru: 29 listopada 2019 r.
  • zakończenie naboru: 30 grudnia 2019 r.
  • planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Informacje źródłowe i dokumentacja

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ?!