opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji

Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji stanowi 1. etap Poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020).

Specjalizujemy się w usługach doradczych związanych z przygotowywaniem strategii eksportowych oraz opracowywaniem modeli biznesowych związanych z umiędzynarodowieniem działalności przedsiębiorstw.

  • Przygotowujemy wymagane strategie internacjonalizacji
  • Pozyskujemy dofinansowanie na rozwój eksportu
  • Prowadzimy projekty i rozliczamy dofinansowanie

Opracowujemy niezbędne strategie eksportowe oraz pozyskujemy dofinansowanie na rozwój eksportu z Programów Krajowych:

oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dla poszczególnych województw.

RP CONSULTINGZe względu na specyfikę poddziałania II.2.1 RPO WŁ, opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji musi nastąpić w oparciu o współpracę z podmiotem zewnętrznym, który został wybrany w drodze przeprowadzenia postępowania ofertowego, zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków w ramach RPO WŁ.

Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji ma na celu przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia zaplanowanej strategii eksportowej oraz pozyskania dofinansowania m.in. na takie wydatki jak:

a)    opracowanie koncepcji wprowadzenia nowych produktów lub usług na rynki docelowe, zawierającej m.in: określenie rynków docelowych dla działalności eksportowej wnioskodawcy; analizę pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy na danym rynku; analizę wejścia na rynek docelowy przeprowadzoną w oparciu o analizę aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktów do rynku; rodzaje działań koniecznych do wejścia na nowe rynki zbytu; wskazanie, że wnioskodawca ponosi nakłady na B+R w celu stworzenia lub rozwoju produktów lub usług, które mają być przedmiotem eksportu,

b)    stworzenie koncepcji wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego,

c)    opracowanie optymalnej koncepcji finansowania, wskazującej potencjalne źródła finansowania wraz z ich rekomendacją,

d)    wynajęcie powierzchni wystawienniczej,

e)    projekt i zabudowa stoiska,

f)     wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych,

g)    wstęp na targi lub wystawy,

h)    obsługa organizacyjna udziału w targach i wystawach oraz misjach gospodarczych,

i)      organizacja i obsługa techniczna stoiska,

j)      podróże służbowe przedstawicieli uczestniczących w imprezach wystawienniczych (transport, zakwaterowanie, diety, ubezpieczenia, wizy),

k)    transport, ubezpieczenie oraz odprawa celna eksponatów, innych materiałów lub produktów,

l)      usługi tłumaczeń wraz z prawami autorskimi,

m)  przygotowanie projektu i produkcja indywidualnych materiałów promujących produkty lub usługi MŚP (np. przygotowanie i druk materiałów promocyjnych, broszur, katalogów, folderów reklamowych zawierających ofertę handlową, prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe, materiały testowe rozdawane w czasie imprezy wystawienniczej),

n)    zakup usług doradczych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych, w tym w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,

o)    zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi.

Zaplanuj rozwój eksportu Twojej firmy !

Skorzystaj z dotacji eksportowych !

Rozpocznij internacjonalizację !

Zapraszamy do kontaktu !