model biznesowy internacjonalizacji – RPO woj. łódzkie, II.2.1

strategia działalności międzynaroodwej przedsiębiorstwa

Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji stanowi 1. etap Poddziałania II.2.1 Modele biznesowe MŚP, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020).

Model biznesowy internacjonalizacji ma na celu przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia zaplanowanej strategii eksportowej.

Opracowanie musi mieć zindywidualizowany i spersonalizowany charakter oraz musi określać strategię przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji. Nowy model biznesowy internacjonalizacji przedsiębiorstwa powinien uwzględniać specyfikę działalności przedsiębiorstwa oraz jego produktów (wyrobów lub usług).

Opracowanie musi obejmować następujące, obligatoryjne elementy:

1.Podstawowe informacje o dokumencie:

a. nazwa wnioskodawcy,

b. nazwa wykonawcy usług doradczych,

c. imiona i nazwiska autorów dokumentu,

d. data sporządzenia dokumentu.

2. Krótki opis historii i działalności wnioskodawcy.

3. Określenie celów strategicznych i operacyjnych w kontekście planowanej działalności eksportowej przedsiębiorstwa (w tym strategia eksportowa w zakresie produktu, ceny, dystrybucji, promocji).

4. Opis produktów (wyrobów lub usług) przedsiębiorstwa przeznaczonych do internacjonalizacji wraz
z analizą SWOT.

5. Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

6. Przegląd strategicznych rynków (w tym określenie wybranych rynków docelowych dla działalności eksportowej przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem).

7. Przeprowadzenie analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktów lub usług przedsiębiorstwa do wybranych rynków docelowych (w tym określenie norm, wymagań, certyfikatów).

8. Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań rekomendowanych do wdrożenia strategii przedsiębiorstwa
w zakresie internacjonalizacji, koniecznych do wejścia na nowe rynki zbytu (wraz ze wstępnym ich harmonogramem i kosztorysem).

Opis działań w pkt. 8 musi uwzględniać także zakres działań rekomendowanych do wdrożenia w okresie 3 lat od dnia sporządzenia modelu biznesowego (minimum jedno takie działanie).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

  • Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 50%.
  • Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 50 000,00 zł

Posiadanie modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie w etapie 2. poddziałania II.2.1 

  • wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Jednocześnie, aby móc uczestniczyć w etapie II poddziałania II.2.1, Wnioskodawca nie ma obowiązku uczestniczenia w etapie I, jednakże ma obowiązek posiadać model biznesowy zmierzający do internacjonalizacji przedsiębiorstwa, który może opracować we własnym zakresie bądź we współpracy z zewnętrzną firmą doradczą i składa go na etapie aplikowania do dotację.

Go To Brand 2019

Specjalizujemy się w usługach doradczych związanych z przygotowywaniem strategii eksportowych / opracowywaniem modeli biznesowych internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Opracowujemy niezbędne strategie eksportowe oraz pozyskujemy dofinansowanie na rozwój eksportu z Programów Krajowych oraz Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw, m.in.:

Zaplanuj rozwój eksportu Twojej firmy !

Skorzystaj z dotacji eksportowych !

Rozpocznij internacjonalizację !