3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP – konkurs w roku 2018 ogłoszony !

Informujemy, iż w dniu 30.08.2018 roku Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jako Instytucja Organizująca Konkurs/Pośrednicząca ogłosiła dla poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP – konkurs w roku 2018. Poddziałanie 3.3.2 realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego (RPO WM), na lata 2014-2020.

Terminy naboru:

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 30.09.2018
 • zakończenie naboru wniosków: 06.11.2018 (g. 15.00)
 • planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2019

Wnioski mogą składać:

 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Beneficjenci PO IRW ramach poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP – konkurs w roku 2018 – wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej lub wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej.

Wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań (elementów/podtypów projektu):

a) doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),

b) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,

c) doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),

d) doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),

e) udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą,

f) doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5 352 332,49 PLN.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 50%. Maksymalna kwota dofinansowania środkami EFRR wynosi 200 000 PLN.

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP – konkurs w roku 2018 – treść oryginalnego ogłoszenia o konkursie oraz dokumentacja.

Ważne informacje dodatkowe, związane z konkursem w roku 2018:

(I) Wszyscy Wnioskodawcy, którzy rozpoczną realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a nawet przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zobowiązani są od momentu ogłoszenia konkursu do upubliczniania wszelkich zamówień, zgodnych z zasadą konkurencyjności w Bazie Konkurencyjności.

W/w wynika wprost z zapisów par. 25, ust. 5 i 6 Regulaminu Konkursu:

5. Od momentu ogłoszenia konkursu Wnioskodawca zobowiązany jest do umieszczania zapytań ofertowych na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

6. Warunek, o którym mowa w ust. 5, dotyczy postępowań przeprowadzanych w ramach zasady konkurencyjności. Zgodnie z komunikatem na stronie internetowej: http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/publikacja-zapytan-ofertowych-przez-wnioskodawcow-sprawdz-to, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuje, że od 1 stycznia 2018 r. dla postępowań przeprowadzanych w ramach zasady konkurencyjności stroną właściwą do zamieszczania zapytań ofertowych przez Wnioskodawców, wszczynających postępowanie o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po ogłoszeniu konkursu, jest Baza Konkurencyjności.

(II) Nowością w konkursie dla roku 2018 jest obowiązkowy sposób rozliczania kosztów podróży służbowych w sposób uproszczony, z uwzględnieniem tzw. kwot ryczałtowych.

W tym zakresie przyjmuje się trzy kwoty ryczałtowe odpowiednio dla trzech wyodrębnionych obszarów geograficznych, w zależności od lokalizacji imprezy targowo-wystawienniczej, której kwota dotyczy:

a. Polska (PL) = 600,00 PLN/os. (dotyczy imprez targowo-wystawienniczych organizowanych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej ale poza miejscowością w której mieści się siedziba, oddział lub główne miejsce prowadzenia działalności wnioskodawcy/beneficjenta)

b. Europa (EU) = 2 700,00 PLN/os. (nie dotyczy obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, dla której wyznaczono odrębną kwotę ryczałtową)

c. świat (WR) = 4 700,00 PLN/os. (nie dotyczy obszaru Rzeczpospolitej Polskiej ani obszaru Europy dla których wyznaczono odrębne kwoty ryczałtowe)

W/w kwoty ryczałtowe obejmują w sobie wszelkie wydatki na osobę związane z:

 • zakupem biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych
 • noclegów
 • dojazdów środkami komunikacji miejscowej
 • diet
 • ubezpieczenia na czas podróży
 • uzyskania niezbędnych wiz
 • wykorzystaniem samochodu osobowego jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce imprezy targowo-wystawienniczej,

co oznacza, że niezależnie od faktycznie poniesionych wydatków dla danej podróży, maksymalny wydatek kwalifikowany dla danej podróży ogranicza się jedynie do w/w wysokości kwot ryczałtowych w przeliczeniu na 1 osobę. Nie ma zatem znaczenia jaka kwota faktycznie zostanie poniesiona. W przypadku wydatkowania większych środków, Beneficjent będzie stratny, natomiast w przypadku, kiedy wyda mniej pieniędzy niż przewiduje kwota ryczałtowa, wówczas stanowi to dla niego dodatkową korzyść.

Zaletę opisanego powyżej sposobu rozliczenia stanowi przede wszystkim fakt, iż nie będzie konieczne przekazywanie do rozliczenia wszystkich dokumentów księgowych związanych z podróżami służbowymi (np. faktur za noclegi czy bilety lotnicze), natomiast istotne będzie udokumentowanie zrealizowania określonych czynności poprzez np. druk delegacji czy też okazanie kart pokładowych. Konieczne będzie także zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie 2 dodatkowych wskaźników produktu specyficznych oraz ich wykonanie w pełnym zakresie, zgodnie ze wskazaniem poniżej:

„Kwoty ryczałtowe w zakresie podróży służbowych w związku z uczestnictwem MŚP w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych weryfikowane będą w oparciu o wskaźniki produktu specyficzne dla zadań objętych mechanizmem kwoty ryczałtowej (uwaga nie są to wskaźniki monitoringowe):

a) Liczba imprez targowo-wystawienniczych, w których przedsiębiorstwo uczestniczyło w charakterze wystawcy

b) Liczba osób w podróżach służbowych w związku z uczestnictwem w imprezach targowo-wystawienniczych

W przypadku niezrealizowania założonych w umowie o dofinansowanie ww. wskaźników objętych kwotą ryczałtową, dana kwota jest uznana za niekwalifikowalną (rozliczenie w systemie „spełnia – nie spełnia”).

Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia dowodu/ dowodów potwierdzających uczestnictwo w targach oraz obecność wskazanej liczby osób – sposób weryfikacji oraz dokumenty potwierdzające wykonanie kwoty ryczałtowej zostaną określone w umowie o dofinansowanie.