3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP to poddziałanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki.

Dzięki Poddziałaniu 3.3.2 masz możliwość uzyskania dofinansowania na rozwój działań eksportowych poprzez:

 1. udział w targach ukierunkowanych na rynki zagraniczne (organizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą)
 2. specjalistyczne usługi doradcze
 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 tys. złotych
 • Maksymalny poziom refundacji kosztów kwalifikowanych wynosi 50%
 • Maksymalny czas realizacji projektu to 24 miesiące

Wszystkie działania MŚP wspierane w zakresie umiędzynaradawiania działalności muszą wynikać ze strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa,

 • Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dofinansowania na rozwój eksportu.
 • Kompleksowo obsługujemy projekty realizowane w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP od roku 2016, kiedy zorganizowany został pierwszy konkurs.

Sprawdź nasze realizacje i referencje

Termin naboru wniosków:

 • 31.10.2019 – 07.01.2020 (g. 15.00)

sprawdź harmonogram naborów wniosków RPO WM 2014-2020

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na rozwój eksportu ?!

Jakie projekty kwalifikują się do poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Poddziałanie 3.3.2 RPO WM obejmuje wsparciem przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej lub – w przypadku posiadania ww. dokumentu, spełniającego stosowne wymagania – wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej.

Wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań (elementów / podtypów projektu):

 1. doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
 2. doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,
 3. doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
 4. doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
 5. udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą,
 6. doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej. Model biznesowy należy rozumieć, jako przyjętą przez przedsiębiorstwo metodę powiększania i wykorzystywania zasobów w celu przedstawienia klientom oferty produktów i usług, której wartość przewyższa ofertę konkurencji i która jednocześnie zapewnia przedsiębiorstwu dochodowość (za: A. Afuah, Ch. Tucci, Biznes internetowy – strategie i modele).
strategia_plan_działalności_międzynarodowej_przedsiębiorstwa

Wszystkie powyższe działania w projekcie muszą wynikać z strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest przedstawienie strategii/planu działalności międzynarodowej już na etapie wnioskowania o dofinansowanie. Dokument ten może stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie lub strategia może zostać przedstawiona w treści wniosku o dofinansowanie.

3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP – Formalne warunki specyficzne

1. Wnioskodawca planuje rozwój przedsiębiorstwa poprzez umiędzynarodowienie i posiada strategię/ plan działalności międzynarodowej,

2. strategia/ plan działalności międzynarodowej Wnioskodawcy zawiera co najmniej elementy wskazane w części ogólnej pkt. 5 karty niniejszego działania,

3. projekt dotyczy umiędzynarodowienia oferty produktów wytwarzanych przez Wnioskodawcę lub usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

Typy projektów objęte wsparciem

 1. opracowanie i wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa – realizowane wyłącznie z pomocy de minimis
 2. wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa – mogą być realizowane w ramach pomocy na usługi doradcze i/lub pomocy na udział w targach i/lub pomocy de minimis

Beneficjenci

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Preferencje uzyskają m.in. podmioty działające w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, określonych w dokumencie – Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020, których uszczegółowienie stanowi załącznik nr 8 do regulaminu konkursu (wykaz dla konkursu z roku 2019)
 • Wnioskodawcy posiadający w swojej ofercie produkty innowacyjne
 • Przedsiębiorcy rozpoczynający eksport

Maksymalny poziom wsparcia

 • maksymalny poziom wsparcia wynosi 50% wydatków kwalifikowanych projektu; preferencje (dodatkowy 1 punkt) uzyskują projekty o zmniejszonym o min. 5 punktów procentowych  procencie współfinansowania.
 • Wnioskodawca na etapie aplikowania będzie miał prawo wyboru z jakiego typu pomocy korzysta, co będzie uzależnione od typu projektu (1 lub 2), który realizuje, i co może mieć znaczenie np. kiedy wykorzystał już znaczną pulę środków w ramach pomocy de minimis w ostatnich latach:

a. pomoc na doradztwo (pomoc publiczna)

b. pomoc na udział w targach (pomoc publiczna)

c. pomoc de minimis

 • maksymalna wartość przyznanego dofinansowania: 200 tys. zł
 • maksymalny czas realizacji projektu: 24 miesiące


3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚPKatalog kosztów kwalifkowanych

ARCHIWUM KONKURSÓW

Instytucja Pośrednicząca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

2018 – konkurs zakończony

2017 – konkurs zakończony

2016 – konkurs zakończony

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE BIZNESOWE – BĄDŹ NA BIEŻĄCO !