3.5.3_Internacjonalizacja_MSP_RPOWSL_konkurs_2019

3.5.3 Internacjonalizacja MŚP RPO (WSL 2014-2020) – ogłoszenie konkursu

Informujemy, że w dniu 23 maja 2019 r. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – jako Instytucja Pośrednicząca – ogłosiło konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP, RPO WSL 2014-2020 typ projektu Realizacja strategii internacjonalizacji.

Informacje o konkursie

Termin naboru wniosków:

 1. Termin, od którego można składać wnioski – 26.06.2019 (od godziny 8:00).
 2. Termin, do którego można składać wnioski – 31.07.2019 (do godziny 12:00:00).  

Ocena projektów:

 • Ocena przeprowadzana zgodnie z Kryteriami Wyboru Projektów
 • 2 etapy: ocena formalna i ocena merytoryczna
 • przewidziany czas trwania oceny formalnej: 80 dni roboczych od daty zakończenia konkursu
 • przewidziany czas trwania oceny merytorycznej: 60 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej
 • maksymalna liczba możliwych punktów: 22
 • minimalna liczba wymaganych punktów dla spełnienia kryteriów oceny: 11

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu:

 • w przypadku złożenia w ramach konkursu do 200 wniosków włącznie – STYCZEŃ 2020/I KWARTAŁ 2020
 • w przypadku złożenia w ramach konkursu powyżej 200 wniosków – MARZEC 2020/I KWARTAŁ 2020

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cele Poddziałania 3.5.3 „Internacjonalizacja MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Priorytet Inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia).

Kto może składać wnioski?

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Uczestnictwo w imprezie targowej/wystawienniczej o charakterze międzynarodowym odbywającej się zarówno w kraju jak i za granicą
 • oraz usługi doradcze dotyczące internacjonalizacji.

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

 • 4 000 000,00 EUR (17 177 600,00 PLN)

Wartość projektu:

 • Minimalna wartość dofinansowania projektu: 20 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 200 000,00 PLN
 • Maksymalny poziom współfinansowania ze środków EFRR: 50% kosztów kwalifikowanych projektu

Projekt realizowany wyłącznie z pomocy publicznej:

Art. 18 Rozporządzenia 651/2014 (Rozporządzenie z dnia 3 września 2015r.)

 • 50% dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP

Art. 19 Rozporządzenia 651/2014 (Rozporządzenie z dnia 3 września 2015r.)

 • 50% dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Pomoc na udział MŚP w targach

Treść oryginalnego ogłoszenie o konkursie wraz z pełną dokumentacją