3.5.3 Internacjonalizacja MŚP

Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP realizowane jest w ramach:

 • Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu.

Jako cel główny poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP zakłada zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP

Typy projektów:

 • Realizacja strategii internacjonalizacji MŚP

Typy Beneficjentów:

 • przedsiębiorcy MŚP

Instytucja Zarządzająca:

 • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

W ramach poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP:

 • brak możliwości zrefundowania środków trwałych
 • nie przewiduje się możliwości stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków oraz możliwości wypłacania zaliczek dla beneficjentów.

Poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP – poziom dofinansowania:

 • 85% – pomoc de minimis
 • 50% pomoc publiczna

Minimalny wkład własny Beneficjenta:

 • 15% lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Planowany nabór wniosków do poddziałania 3.5.3:

 • czerwiec 2019

Planowana alokacja:

 • 8 mln złotych

Opis działania 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu

W ramach działania 3.5 wsparcie uzyskają przedsięwzięcia związane z promocją oferty gospodarczej regionu (w wymiarze zarówno krajowym, jak i zagranicznym), promocji innowacyjności, a także przedsięwzięcia związane ze wsparciem śląskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne.

3.5.3 Internacjonalizaja MŚP RPO WSL

W ramach planowanego wsparcia organizowane będą m.in. zagraniczne misje gospodarcze dla śląskich przedsiębiorców, wystawy, targi oraz inne wydarzenia poświęcone wymianie gospodarczej. Wspierana będzie współorganizacja/organizacja kongresów/forów gospodarczych o krajowym i międzynarodowym zasięgu, jak również aktualizacja bazy ofert inwestycyjnych.

Wspierany będzie również udział przedsiębiorstw w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych. W ramach powyższego priorytetu inwestycyjnego wsparcie zostanie skierowane również na promocję ekspansji i opracowywania nowych modeli biznesowych wśród MŚP działających w regionie.

Planuje się również opracowanie ramowych modeli biznesowych działalności międzynarodowej śląskich przedsiębiorstw wraz z ich przetestowaniem przez MŚP. W ramach działania 3.5 planuje się realizację projektów w ramach trybu pozakonkursowego (w przypadku poddziałań 3.5.1, 3.5.2) oraz trybu konkursowego (w przypadku poddziałania 3.5.3). Realizacja działania 3.5 przyczyni się do wzrostu eksportu śląskich przedsiębiorstw.

Przedsięwzięcia w ramach Działania 3.5 wpłyną docelowo na wzrost handlu zagranicznego oraz na wzrost inwestycji zagranicznych poprzez promocję śląskich przedsiębiorstw oraz regionu na arenie międzynarodowej.

Ponadto, realizacja kompleksowych i skoordynowanych działań związanych z promocją gospodarczą oparta będzie o wypracowaną wspólnie z partnerami gospodarczymi spójną polityką inwestycyjną regionu.

Dodatkowo wszystkie działania MŚP wspierane w zakresie umiędzynaradawiania działalności muszą wynikać z posiadanych przez wnioskodawcę strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

Preferencje w procesie wyboru projektów uzyskają projekty zgodne z Regionalną Strategią Innowacji i wpisujące się w inteligentne specjalizacje.

Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP:

 • wsparcie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym
 • przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w ramach Poddziałania 3.5.3 muszą prowadzić działalność związaną z realizowanym projektem na terenie Województwa Śląskiego.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP ?

planujesz pozyskać dotację na udział w targach i wystawach międzynarodowych ?

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE GOSPODARCZE – BĄDŹ NA BIEŻĄCO !