3.5.3 Internacjonalizacja MŚP

Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP realizowane jest w ramach:

 • Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu.

Jako cel główny poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP zakłada zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP

Typy projektów:

 • Realizacja strategii internacjonalizacji MŚP

Typy Beneficjentów:

 • przedsiębiorcy MŚP

Instytucja Pośrednicząca:

 • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zasady

W ramach poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP:

 • brak możliwości zrefundowania środków trwałych
 • nie przewiduje się możliwości stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków
 • nie przewiduje się wypłacania zaliczek dla beneficjentów
 • nie przewiduje się płatności gotówką za wydatki realizowane w ramach projektu. Kosztem kwalifikowanym mogą być objęte wyłącznie wydatki opłacone z rachunku bankowego Beneficjenta
 • projekty rozliczane są wyłącznie na zasadzie refundacji poniesionych kosztów
 • koszty kwalifikowane stanowić będą wyłącznie wydatki ujęte na wyodrębnionym dla projektu osobnym koncie księgowym
 • realizacja projektów w ramach zasady „n+2„, co oznacza, że muszą się one zakończyć najpóźniej w okresie 2 lat od daty podpisania umowy o dofinansowanie, nie później jednak niż do dnia 31.12.2023 r.

Poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP – poziom współfinansowania i rodzaj pomocy:

 • do 50% wartości kosztów kwalifikowanych projektu
 • wyłącznie pomoc publiczna, udzielana zgodnie z Rozporządzeniem nr 651/2014 z dnia 3 września 2015 r., Art. 18 – Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP oraz Art. 19 – Pomoc na udział MŚP w targach.

Planowany nabór wniosków do poddziałania 3.5.3:

Wartość dofinansowania

 • Minimalna wartość dofinansowania projektu: 20 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 200 000,00 PLN

Strategia/plan działalności międzynarodowej

Wszystkie działania realizowane w ramach projektów współfinansowanych poprzez poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP muszą wynikać z posiadanej przez wnioskodawcę strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca na etapie aplikowania nie ma jednak obowiązku przedstawienia odrębnego dokumentu stanowiącego strategię/plan. Wniosek o dofinansowanie zawiera bowiem odpowiednie pola, w których zamieszczane są zapisy dotyczące posiadanej strategii, wymagane do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Jednakże Wnioskodawca musi posiadać strategię/plan działalności międzynarodowej, z której wynikają założenia wprowadzone do wniosku o dofinansowanie, co może być przedmiotem kontroli na etapie realizacji projektu i rozliczani dofinansowania.

Strategia/plan działalności międzynarodowej musi zawierać co najmniej następujące elementy:

a) analizę i wskazanie priorytetowego rynku/priorytetowych rynków docelowych działalności eksportowej Wnioskodawcy, pod kątem produktów lub usług, których dotyczy projekt (analiza słabych i mocnych stron),

b) opis wyznaczonych celów,

c) szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej,

d) mechanizmy wprowadzenia usługi/produktu podlegającej/podlegającego umiędzynarodowieniu na docelowy rynek zagraniczny.

Strategia/plan działalności międzynarodowej, powinien być spójny, zrozumiały, określać mechanizmy wprowadzenia usługi/produktu podlegającej/podlegającego umiędzynarodowieniu na docelowy rynek zagraniczny, a także powinien być zgodny ze specyfiką silnych stron i przedmiotem działalności przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie w ramach poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP

Dofinansowanie uzyskają projekty ukierunkowane na:

 • uczestnictwo w imprezie targowej/wystawienniczej o charakterze międzynarodowym odbywającej się zarówno w kraju jak i za granicą
 • usługi doradcze dotyczące internacjonalizacji.

Nie ma możliwości sfinansowania wyłącznie usług doradczych (bez uczestnictwa w targach/wystawach). Usługi doradcze nie mogą stanowić więcej niż 30% wartości kosztów kwalifikowanych projektu (na etapie wnioskowania o dofinansowanie).

Przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w ramach Poddziałania 3.5.3 muszą prowadzić działalność związaną z realizowanym projektem na terenie Województwa Śląskiego.

Wnioskodawca na etapie składania dokumentacji aplikacyjnej musi udokumentować posiadanie środków finansowych na realizację całego projektu.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest udział w imprezie targowej z produktem/usługą będącą własnością Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania wsparcia na promocję produktów/artykułów, dla których nie jest producentem/usługodawcą.

Wsparcie uzyskają wyłącznie Wnioskodawcy, którzy na targach/wystawach o charakterze międzynarodowym uwzględnią na swoim stanowisku informację stanowiącą oznakowanie stanowiska targowo – wystawienniczego (zgodnie z obowiązującym wzorem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej), co potwierdzać będzie m.in. dokumentacja fotograficzna wykonana przez Wnioskodawcę.

Wymagane spełnienie „efektu zachęty„, ze względu na fakt, iż dofinansowanie przyznawane jest wyłącznie z pomocy publicznej, tzn., że projekt nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ponadto projekt nie może rozpocząć się później niż w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie.

Wnioski o płatność należy składać nie częściej niż raz na 3 miesiące i nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy – po zakończeniu danej imprezy targowej/wystawienniczej i poniesieniu wszystkich związanych z nią wydatków.

Preferencje w procesie wyboru projektów

3.5.3 Internacjonalizaja MŚP RPO WSL

Projekty zgodne z Regionalną Strategią Innowacji i wpisujące się w inteligentne specjalizacje woj. śląskiego

Projekty, w ramach których promowany będzie produkt/usługa cechujący się innowacyjnością technologiczną co najmniej w skali kraju

Projekty uwzględniające wejście z ofertą na nowe rynki w ujęciu geograficznym oraz przedmiotowym

Projekty charakteryzujące się komplementarnością w ujęciu przedmiotowym, geograficznym, funkcjonalnym, międzyfunduszowym

Projekty, które uwzględniają możliwość obniżenia poziomu współfinansowania o min. 5%

Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych

Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP – zapytaj o szczegóły

 • Dowiedz się więcej na temat poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP !
 • Pozyskaj dotację na udział w targach i wystawach międzynarodowych !

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE GOSPODARCZE – BĄDŹ NA BIEŻĄCO !