Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Ogłoszenie o konkursie

Niniejszym informujemy, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, mającego na celu zwiększenie zastosowania innowacji w sektorze MŚP.

Numer naboru: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-001/16

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

18 stycznia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

18 marca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemną wersję wniosku o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej określają zapisy regulaminu konkursu.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w lokalnym systemie informatycznym (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 25 marca 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.5 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.:

a) mikroprzedsiębiorstwom,
b) małym przedsiębiorstwom,
c) średnim przedsiębiorstwom.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje w branżach i obszarach tematycznych wpisanych w „Założenia do regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego  dla naboru w 2015 r. w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji” stanowiących załącznik nr 10 do regulaminu konkursu. Wdrożenie innowacji nietechnologicznej nie może stanowić głównego elementu projektu, a jedynie uzupełniać innowację produktową lub procesową.
  2. Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialnei prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:
    – wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
    – zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
    – zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.
  3. Działalność, której dotyczy projekt musi zawierać się w katalogu podklas PKD wymienionym w „Założeniach do regionalnych oraz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego  dla naboru w 2015 r. w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji” stanowiących załącznik nr 10 do regulaminu konkursu.
  4. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Kryteria wyboru projektów

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.
55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw;

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

4 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

400 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

30 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100)

Oryginalna treść ogłoszenia o konkursie oraz dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.