Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – Konkurs ogłoszony !

Niniejszym informujemy, iż w dniu 24 lipca 2015 r. Ministerstwo Gospodarki – jako Instytucja Pośrednicząca – ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Poniżej prezentujemy informację o ogłoszonym konkursie zamieszczoną na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki:

MINISTERSTWO GOSPODARKI
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych
jako Instytucja Pośrednicząca
Działania 2.1 – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
w ramach
II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.787)

ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw – treść ogłoszenia o konkursie wraz z pełną dokumentacją dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki.