Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw realizowane jest w ramach II Osi priorytetowej PO IR – WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI B+R+I. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw realizuje Priorytet Inwestycyjny 1b (II oś PO IR) oraz cel szczegółowy 2. zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

Instytucją Pośredniczącą oraz ogłaszającą konkursy na przedsięwzięcia realizowane poprzez Działanie 2.3 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Działanie 2.3 obejmuje 4 poddziałania: