Działania PO IR (Dotacje Unijne)

Poniżej prezentujemy działania i poddziałania przewidziane w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020. Zaplanowane działania PO IR obejmują realizację przedsięwzięć w ramach przewidzianych w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój osi priorytetowych oraz założonych priorytetów inwestycyjnych (PI).

Przewidziane działania PO IR obejmują poniższe założenia:

I. Działania PO IR – Priorytet 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa:

1. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw:

a. Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – projekty B+R realizowane przez przedsiębiorstwa, wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Poddziałanie realizowane będxzie w odniesieniu do 2 grup przedsiębiorstw: MSP oraz dużych

b. Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej – Wsparcie eksperymentalnych prac rozwojowych – weryfikacji nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych.

2. Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R – Projekty B+R realizowane w ramach programów sektorowych INNOLOT i INNOMED. Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania.

II. Działania PO IR – Priorytet 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 1. Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstwW ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców.
 2. Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw:
  1. Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP – Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.
  2. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).
  3. Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych – Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych.
  4. Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej – Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.

III.  Działania PO IR – Priorytet 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

 1. Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka:
  1. Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock – Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym
 2. Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R:
  1. Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynekWsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS
  2. Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczneWsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.
 3. Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstwWsparcie projektów ukierunkowanych na promocję działalności na arenie międzynarodowej oraz wprowadzanie innowacyjnych produktów na nowe rynki zbytu.

 IV. Działania PO IR – Priorytet 4. Badania naukowe i prace rozwojowe

 1. Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe:
  1. Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki – Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych o tematyce określonej w programie strategicznym realizowane przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców, w których liderem będzie przedsiębiorca
  2. Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze – Projekty obejmujące badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców, liderem konsorcjum powinien być podmiot mający siedzibę w regionie (lub w jednym z regionów), który zgłosił agendę
  3. Poddziałanie 4.1.3 Programy badawcze wirtualnych instytutów – Projekty Wirtualnych Instytutów Badawczych ukierunkowane na wprowadzanie międzynarodowych standardów zarządzania badaniami i własnością intelektualną oraz na komercjalizację wyników prac B+R
  4. Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne – Projekty aplikacyjne(projekty obejmujące badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja)
 2. Działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauk – Wybrane projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB).

VI. Działania POIR:

 • Oś priorytetowa VI. Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w
  kontekście pandemii COVID-19
 • Cele szczegółowe: Budowanie odporności małych i średnich firm poprzez finansowanie płynnościowe oraz
  transformację cyfrową.

Działanie 6.1: Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP – REACT-EU

Działanie 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację