Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka

Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka realizowane jest w ramach III Osi priorytetowej PO IR – WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH. Działanie 3.1 realizuje Priorytet Inwestycyjny 3a (III oś PO IR) oraz cel szczegółowy 3. zwiększone finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka.

Instytucją Pośredniczącą oraz ogłaszającą konkursy na przedsięwzięcia realizowane poprzez Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Działanie 3.1 obejmuje 1 poddziałanie: