Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R realizowane jest w ramach III Osi priorytetowej PO IR – WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH. Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R realizuje Priorytet Inwestycyjny 3c (III oś PO IR) oraz cel szczegółowy 4. zwiększona aktywność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej.

Instytucją Pośredniczącą oraz ogłaszającą konkursy na przedsięwzięcia realizowane poprzez Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R obejmuje 2 poddziałania: