II Oś priorytetowa PO IR

II Oś priorytetowa PO IR – WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU  PRZEDSIĘBIORSTW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI B+R+I

II Oś priorytetowa PO IR przewiduje, że:

  • całość osi priorytetowej zostanie zrealizowana wyłącznie przy wykorzystaniu instrumentów finansowych
  • całość osi priorytetowej zostanie zrealizowana wyłącznie przy wykorzystaniu instrumentów finansowych utworzonych na poziomie Unii
  • całość osi priorytetowej zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu formuły rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  • w odniesieniu do EFS: całość osi priorytetowej jest poświęcona innowacjom społecznym, współpracy transgranicznej lub obydwu tym obszarom

II Oś priorytetowa PO IR zakłada, że w  ramach  osi  wspierane  są  projekty  realizowane  na  terenie  całego  kraju,  z  uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań dotyczących rozwoju  otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej. Przekrojowy charakter ww. projektów nie uzasadnia dzielenia interwencji pomiędzy dwie kategorie regionów.

II Oś priorytetowa PO IR w realizację przedsięwzięć angażuje środki finansowe celu  tematycznego  1.  priorytetu inwestycyjnego 1b  (PI 1.b). Instrumenty II osi ukierunkowane  są na wsparcie zarówno usług oferowanych przez otoczenie biznesu, sprzyjających  działalności  B+R+I,  jak  i  na  stymulowanie  współpracy pomiędzy  różnymi  aktorami  krajowego  systemu  innowacji  (przedsiębiorstwami,  jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz administracją). W związku z powyższym w ramach II osi uwzględniono instrumenty wsparcia adresowane bezpośrednio do innowacyjnych  przedsiębiorstw, realizowane  w  trybie  konkursowym,  a  także  instrumenty  o  charakterze  systemowym, których beneficjentami będą jednostki administracji publicznej i inne podmioty,  uczestniczące w kształtowaniu polityki innowacyjnej, promujące podejmowanie działalności B+R+I oraz wspierające przedsiębiorstwa i jednostki naukowe w tym zakresie.

II oś priorytetowa PO IR kieruje wsparcie wyłącznie  na  obszary  określone  jako  inteligentne  specjalizacje  oraz potencjalne  nowe  specjalizacje  wynikające  z  procesu  przedsiębiorczego  odkrywania,  będącego częścią  monitorowania  KIS.  Uwzględnienie  w  POIR  takich  obszarów  będzie  miało  na  celu  m.in. weryfikację  ich  potencjału  jako  inteligentnych  specjalizacji,  co  w  przypadku  pozytywnych  rezultatów może prowadzić do aktualizacji KIS.

W przypadku,  gdy  przekazywane  wsparcie  będzie  nosić  znamiona  pomocy  publicznej  –  będzie  ono udzielane z uwzględnieniem właściwych przepisów o pomocy publicznej. Pomoc publiczna udzielana w ramach Programu będzie zgodna z przepisami proceduralnymi i materialnymi w zakresie pomocy publicznej mającymi zastosowanie w dniu jej przyznawania.

II oś priorytetowa PO IR w wybranych instrumentach przewiduje możliwość kwalifikowania wydatków na rozwój kadr (w ramach cross financingu).