III Oś priorytetowa PO IR

III Oś priorytetowa PO IR: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH przewiduje do realizacji 3 cele szczegółowe:

  • Cel szczegółowy 3. – Zwiększone finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
  • Cel szczegółowy 4. – Zwiększona aktywność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej
  • Cel szczegółowy 5. – Zwiększony poziom umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw

III Oś priorytetowa PO IR przewiduje, że:

  • całość osi priorytetowej zostanie zrealizowana wyłącznie przy wykorzystaniu instrumentów finansowych
  • całość osi priorytetowej zostanie zrealizowana wyłącznie przy wykorzystaniu instrumentów finansowych utworzonych na poziomie Unii
  • całość osi priorytetowej zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu formuły rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  • w odniesieniu do EFS: całość osi priorytetowej jest poświęcona innowacjom społecznym, współpracy transgranicznej lub obydwu tym obszarom

III Oś priorytetowa PO IR wspiera projekty realizowane na terenie całego kraju, z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań dotyczących wspierania innowacji w przedsiębiorstwach. Charakter ww. projektów nie uzasadnia dzielenia interwencji pomiędzy dwie kategorie regionów, w ramach odrębnych osi priorytetowych.

III Oś priorytetowa PO IR angażuje w realizację środki finansowe celu tematycznego 3. i dwóch priorytetów inwestycyjnych tego celu: PI 3.a i PI 3.c.

Zaproponowane instrumenty wsparcia wykazują komplementarność podmiotową i przedmiotową. Ostatecznymi odbiorami wsparcia są przedsiębiorstwa, które realizują projekty innowacyjne, w tym dotyczące wdrożeń wyników prac B+R. Projekty te mają przede wszystkim charakter inwestycyjny, gdyż związane są z komercjalizacją wyników prac B+R. Jednocześnie wspierane jest tworzenie i rozwój innowacyjnych firm, które na wczesnym etapie rozwoju potrzebują kapitału finansującego działania niezbędne dla uruchomienia produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług.

W ocenie projektów realizowanych w III osi POIR będzie brane pod uwagę (tam gdzie jest to możliwe do oceny) czy projekty wpisują się w obszary wskazane w KIS lub przyczyniają się do ich rozwoju, co zapewni komplementarność osi priorytetowych POIR.

W przypadku, gdy przekazywane wsparcie będzie nosić znamiona pomocy publicznej – będzie ono udzielane z uwzględnieniem właściwych przepisów o pomocy publicznej. Pomoc publiczna udzielana w ramach Programu będzie zgodna z przepisami proceduralnymi i materialnymi w zakresie pomocy publicznej mającymi zastosowanie w dniu jej przyznawania.

III Oś priorytetowa PO IR W wybranych działaniach przewiduje możliwość kwalifikowania wydatków na rozwój kadr (w ramach cross financingu).