V Oś priorytetowa PO IR

V Oś priorytetowa PO IR – Pomoc techniczna stawia sobie za cel wsparcie skutecznej i efektywnej realizacji celów strategicznych programu poprzez zapewnienie wysokiego potencjału administracyjnego. Finansowaniem objęte zostaną instytucje zarządzające i wdrażające, kluczowi beneficjenci oraz partnerzy wspierający proces realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

III Oś priorytetowa PO IR - Pomoc technicznaV Oś priorytetowa PO IR, w odniesieniu do podmiotów zarządzających i wdrażających program, będzie wspierała wzmocnienie i utrzymanie wymaganego poziomu zdolności administracyjnych w obszarach: potencjału kadrowego, rozwiązań organizacyjnych i prawnych, zasobów technicznych oraz instrumentów informatycznych, wykorzystywanych w procesach zarządzania, wdrażania i monitorowania. Przykładem zadań kluczowych z punktu widzenia celu programu jest: identyfikacja i selekcja projektów oraz przygotowanie ram organizacyjnych i prawnych umożliwiających osiągnięcie gotowości aplikacyjnej przez potencjalnych beneficjentów.

V Oś priorytetowa PO IR, w odniesieniu do partnerów, wsparcie będzie kierować na budowanie ich potencjału administracyjnego, zapewniającego efektywną realizację celów programu. Planowane jest przede wszystkim wsparcie instytucji, organizacji i grup podmiotów, które będą uczestniczyć we wdrażaniu bezpośrednio lub aktywnie wspierać realizację kluczowych procesów wdrażania np. poprzez tworzenie platform współpracy pomiędzy potencjalnymi beneficjentami, podejmowanie działań informacyjno-promocyjnych.

W odniesieniu do potencjalnych beneficjentów lub beneficjentów, wsparcie w ramach III Osi priorytetowej – Pomoc techniczna będzie dedykowane na działania informacyjne i szkoleniowe. Celem działań będzie ułatwienie beneficjentom podejmowania decyzji o aplikowaniu o środki, umożliwienie budowania swojego potencjału w odniesieniu do stawianych w programie wymagań, sprawna realizacja projektów i rozliczanie środków. Istotne dla osiągnięcia celów programu będzie także animowanie partnerstw przez potencjalnych beneficjentów programu w celu realizacji wspólnych projektów.