I Oś priorytetowa PO IR

I Oś priorytetowa PO IR: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA przewiduje do realizacji cel szczegółowy 1: Zwiększona aktywność B+R przedsiębiorstw.

I Oś priorytetowa PO IR przewiduje, że:

  • całość osi priorytetowej zostanie zrealizowana wyłącznie przy wykorzystaniu instrumentów finansowych
  • całość osi priorytetowej zostanie zrealizowana wyłącznie przy wykorzystaniu instrumentów finansowych utworzonych na poziomie Unii
  • całość osi priorytetowej zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu formuły rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
  • w odniesieniu do EFS: całość osi priorytetowej jest poświęcona innowacjom społecznym, współpracy transgranicznej lub obydwu tym obszarom

I oś priorytetowa PO IR zakłada, że w ramach osi wspierane są projekty realizowane na terenie  całego kraju, z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań dotyczących wspierania innowacji  w przedsiębiorstwach. Przekrojowy charakter ww. projektów nie uzasadnia dzielenia interwencji pomiędzy dwie kategorie regionów.
W przypadku, gdy przekazywane wsparcie będzie nosić znamiona pomocy publicznej  –  będzie  ono udzielane z uwzględnieniem właściwych przepisów o pomocy publicznej. Pomoc publiczna udzielana w ramach Programu będzie zgodna z przepisami proceduralnymi i materialnymi w zakresie pomocy publicznej mającymi zastosowanie w dniu jej przyznawania.
I Oś priorytetowa POIR obejmuje priorytet inwestycyjny 1.b. I Oś priorytetowa PO IR jest skoncentrowana na wspieraniu projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa.
Wsparcie  kierowane  jest  wyłącznie  na  obszary  określone  jako  inteligentne  specjalizacje  oraz potencjalne  nowe  specjalizacje  wynikające  z  procesu  przedsiębiorczego  odkrywania,  będącego częścią  monitorowania  Krajowej  Inteligentnej  Specjalizacji  (KIS).  Uwzględnienie  w  POIR  takich obszarów  będzie  miało  na  celu  m.in.  weryfikację  ich  potencjału  jako  inteligentnych  specjalizacji, co w przypadku pozytywnych rezultatów może prowadzić do aktualizacji KIS.